Oglasna ploča

PredmetAkt u predmetuKlasaUr.brojPočetak oglašavanjaZavršetak oglašavanjaPogledaj dokument
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na k.č.br. *689 (nastala od k.č.br. *688 i *689 k.o. Krapanj) k.o. Krapanj u Žaboriću POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000059 2182/01-08/17-0005 17.10.2017. 25.10.2017. Link
Poziv za uplatu upravne pristojbe, Spenner d.o.o. POZIV NA UPLATU UPRAVNE PRISTOJBE UP/I-361-05/17-30/000141 2182/01-08-17-0004 17.10.2017. 25.10.2017. Link
Građenje građevine (dogradnja) infrastrukturne namjene, energetskog sustava cijevnog transporta plina POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000088 2182/01-08-17-0003 12.10.2017. 25.10.2017. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na čest.br. k.č.br.3063/2 (nastala od k.č.br. 3063/2, k.č.br. 3063/6 i k.č. br.3064/42) k.o. Šibenik u Šibeniku POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000184 2182/01-08/17-0017 05.10.2017. 13.10.2017. Link
Rekonstrukcija građevine stambene namjene na čest.br. 1687 k.o. Šibenik u Šibeniku. POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000093 2182/01-08/17-0008 05.10.2017. 13.10.2017. Link
Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č.br. 5277 K.O. Šibenik, Prominska ulica ZAKLJUČAK UP/I-361-02/13-01/5154 2182/01-08-17-3 26.09.2017. 26.10.2017. Link
Građevinska dozvola za rekonstrukciju stambene zgrade na k.č.br. 5277 K.O. Šibenik, Prominska ulica GRAĐEVINSKA DOZVOLA UP/I-361-03/17-01/000086 2182/01-08-17-0008 21.09.2017. 02.10.2017. Link
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice od dijela čest. br. 3456/1 K.O. Šibenik u Šibeniku POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-350-05/17-05/000035 2182/01-08-17-0004 20.09.2017. 28.09.2017. Link
Građenje građevine stambene namjene na čest.zem. 1101/2 K.O. Mandalina u Šibeniku, Podsolarsko POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/16-01/000189 2182/01-08/17-0008 05.09.2017. 13.09.2017. Link
Izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito ugostiteljsko-turističke djelatnosti, 2. skupine, na k.č.br. 1052/3 (nastala od k.č.br. 1021, 1022 i dijela 1052/1) k.o. Lozovac (Lozovac) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000085 2182/01-08-17-0008 29.08.2017. 07.09.2017. Link
Rekonstrukciju (nadogradnja) građevine stambene namjene izgrađene na kat.čest.br. 5277 (nastala spajanjem kat.čest.br. 5277 i dijela kat.čest.br. 5279) K.O. Šibenik (Šibenik, Prominska ulica 1) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000086 2182/01-08-17-0005 21.08.2017. 29.08.2017. Link
Građenje građevine stambene namjene na čest.zem. 4643/8 K.O. Zaton Martinska u Šibeniku, Bogdanovići POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/17-01/000080 2182/01-08/17-0005 06.07.2017. 14.07.2017. Link
Građenje stambene zgrade na kčz. 220_9 K.O. Grebaštica (nastala formiranjem od kčz. 220_7 K.O. Grebaštica) POZIV NA UVID U SPIS PREDMETA UP/I-361-03/15-01/000086 2182/01-08-17-0006 05.06.2017. 13.06.2017. Link
Građenje stambene zgrade na kat.čest.zem. 3000/1 K.O. Grebaštica POZIV STRANKAMA U POSTUPKU UP/I-361-03/17-01/000049 2182/01-08-17-0008 05.06.2017. 13.06.2017. Link
Rekonstrukcija stambene zgrade na kat. čest. zem. 970/21 KO Zlarin JAVNI POZIV UP/I-361-03/17-01/000032 2182/01-08-17-0006 01.06.2017. 09.06.2017. Link