Gradonačelnikov kolegij

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi izrijekom utvrđuje da je izvršno tijelo u gradu gradonačelnik koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

 

Prema navedenom gradonačelnik obavlja sljedeće poslove:


- utvrđuje i podnosi prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće;
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlašten propisima;
- predlaže Gradskom vijeću donošenje proračuna, odluke o izvršavanju proračuna te polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna;
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Šibenika kao i prihodima i rashodima Grada u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Grada;
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina čija pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 1.000.000,00 (jedan milijun) kuna;
- podnosi Gradskom vijeću odgovarajuća izviješća;
- obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, Statutom, općim aktima Grada ili drugim propisima.

 

Kako zakonodavac nije pobliže definirao način rada i odlučivanja Gradonačelnika u obavljanju poslova koje je do sada obavljalo Poglavarstvo, a u obvezi da se radi transparentno i otvoreno, Gradonačelnik će, sukladno svojim ovlaštenjima sazivati Gradonačelnikov kolegij koji uz Gradonačelnika čine Zamjenici gradonačelnika, Pročelnik Ureda gradonačelnika i Tajnik Grada Šibenika.

 

 

32. kolegijZakključak o utvrđivanju prijedloga odluke o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (49.77 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Jadrija (49.70 kB)
Zaključak o prijedlogu Odluke o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti sakupljanje i postupanja s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama (49.75 kB)
Zaključak o u utvrđivanju Prijedloga odluke o pristupanju usklađenju Generalnog urbanističkog plana Grada Šibenika s Prostornim planom uređenja Grada Šibenika (49.78 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2011. godinu (49.74 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2011. godini (49.70 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2011.godini (49.73 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Šubićevca ex. Poliplast (49.87 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o priključenju komunalne vodne građevine (49.91 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Šubićevca ex. Poliplast (49.81 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2011. g (49.68 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2011. g. (49.63 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi (49.78 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2011. godinu (49.73 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjnei Programa Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2011. godinu (49.63 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o povjeravanju komunalnih poslova komunalne djelatnosti dezinsekcije i deratizacije javnih površina (49.77 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o zabrani konzumiranja alkoholnih pića maloljetnim osobama na javnim površinama (49.75 kB)

 

31.kolegijUpućivanje - izvještaj o stanju društva TEF d.d. Šibenik (114.00 kB)
Upućivanje - Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Vodovod i odvodnja d.o.o. Šibenik (49.53 kB)
Upućivanje - Izvješće o poslovanju za 2010. godinu Zelenilo d.o.o. Šibenik (66.00 kB)
Upućivanje - Izvješće o poslovanju za 2010. godinu, Gradska čistoća d.o.o. Šibenik (49.49 kB)
Upućivanje - Izvješće o poslovanju za 2010. godinu, Čempresi d.o.o. Šibenik (113.50 kB)
Zaključak o upućivanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2010. godinu (113.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o radu Muzeja grada Šibenika za 2010. godinu (49.80 kB)
Zaključak o smanjenju zakupnine zakupnicima gradskih poslovnih prostora (117.50 kB)
Zaključak o upućivanju polugodišnjeg izvješća o radu gradonačelnika (112.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izvješća o radu Centra za pomoć i njegu Grada Šibenika za 2010. godinu (49.81 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2010. godinu (49.86 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o radu Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2010. godinu (49.83 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o radu Javne ustanove Športski objekti Šibenik (114.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o radu i inetvencijama Javne vatrogasne postrojbe za 2010. godinu (49.88 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta (49.70 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju s nekretninama (49.82 kB)
Zaključak o utvrđivanju odluke o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta lokalna cesta Solaris u 2. parkirališnu zonu (49.70 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjeni odluke o priznanjima (49.72 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjeni Odluke o uvjetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora (49.88 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o ograničenju zabrani građevinskih radova u tijeku turističke sezone (66.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o prihvaćanju Aneksa Ugovora o realizaciji projekta Hotel Šibenik (49.85 kB)
zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o ustrojstvu Jedinice za unutarnju reviziju Grada Šibenika (49.89 kB)
zaključak o utvrđivanju prijedloga rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Šibenika (49.91 kB)

 

 

 

 

27. kolegijZaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o upisima i mjerilima upisa djece u Gradske vrtiće Šibenik (112.50 kB)
Zaključak o organizaciji manifestacije Svibanjske za kolegij gradonačelnika (12.89 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Godišnjeg obračuna proračuna Grada Šibenika za 2010. godinu sa financijskim izvješćima svih proračunskih korisnika (114.00 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenja programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2010. godini (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2010. godinu (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o izvršenju programa pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2010. godinu (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izvješća o realizaciji javnih potreba u kulturi Grada Šibenika za 2010. godinu (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o raspodjeli rezultata za 2010. godinu (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta Stjepana Radića (Izgradnja) u A parkirališnu zonu (112.50 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Šibenika za 2010. godinu (113.00 kB)

 

26. kolegijzaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Galerije likovnih umjetnosti sv Krševana (85.14 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi GŠ za 2010_g (85.34 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2010_godinu (84.99 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključkla o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Petar Krešimir Iv (85.61 kB)
Zakjučak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Gradske knjižnice J_ Š_ Šibenik (85.87 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika Gradske knjižnice Juraj Šižgorić (86.25 kB)
zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta (83.43 kB)
Zaključak o utvrđivanju izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području GŠ u 2010_g (86.23 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjeni Programa pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama GŠ za 2010_g (86.11 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o prihvaćanju ponude FEKU d_o_o_ Maribor za kupnju dijela građevinskog zemljišta na području Gospodarske zone Podi (86.90 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Gš (84.45 kB)
Zaključak o utvrđivanju Odluke o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta Ul_ Petra Preradovića u 2_ parkirališnu zonu (84.96 kB)
zaključak OŠ vidici (85.48 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Juraj Dalmatinac (85.42 kB)
Brodarica - Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni OŠ Brodarica (84.99 kB)
Zaključak o utvrđivanju prijedloga odluke o izmjenama programa javnih potreba u sportu za 2010_g (85.12 kB)
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Juarj Šižgorić (85.16 kB)
Zaključak o utvrđivanju izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010_g (85.56 kB)
Vrpolje - Zaključak o utvrđivanju prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta o izmjeni i dopuni Statuta OŠ Vrpolje (85.28 kB)