Poslovnik gradskog vijeća

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,109/07, 125/08 i 36/09) i članka 31. Statuta Grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 6/06-pročišćeni tekst i „Službeni glasnik Grada Šibenika, broj 2/09) Gradsko vijeće Grada Šibenika na 10. sjednici održanoj 14. travnja 2010. godine, donosi POSLOVNIK Gradskog vijeća Grada Šibenika