Sjednice Gradskog vijeća 2017. - 2021.

11. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018. godinu.doc (259.50 kB)
II Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018 godini.doc (107.00 kB)
II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2018 godini.doc (123.00 kB)
Ispravak Zaključka o razmatranju predloženih imena ulica i trgova i uvrštavanje istih u Fond naziva -imena.doc (22.50 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2018.doc (43.00 kB)
Odluka o broju i iznosu studentskih stipendija za 2018.- 2019_.doc (27.50 kB)
Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova kao komunalne djelatnosti na području Grada Šibenika.doc (50.00 kB)
Odluka o davanju odobrenja za uporabu grba Grada Šibenika.doc (25.50 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima oznake NA5.doc (417.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018.doc (38.00 kB)
Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (52.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (31.50 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o preimenovanju ulica u Raslini.doc (39.00 kB)
Odluka o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 g.doc (35.50 kB)
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.doc (32.50 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o ostvarivanju prava na novčanu pomoć roditeljima za novorođeno dijete.doc (30.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2018 godinu.doc (30.00 kB)
Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana stambene i rekreacijske zone Šubićevac u Šibenika.doc (136.00 kB)
Odluka o komunalnoj naknadi.doc (87.00 kB)
Odluka o komunalnom doprinosu.doc (99.00 kB)
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Šibenika.doc (48.00 kB)
Odluka o osnivanju prava građenja u korist Grada Šibenika.doc (31.50 kB)
Odluka o prijenosu kapitalne imovine 2018.doc (29.00 kB)
Odluka o prijenosu poslova utvrđivanja evidentiranja nadzora naplate i ovrhe radi naplate poreza na potrošnju GŠ na Min.FIN..doc (27.50 kB)
Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika srednjih škola sa područja gradske četvrti zablaće za školsku 2018. 2019. godinu.doc (29.50 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade društvenog doma u Konjevratima.doc (41.00 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade Vatrogasnog doma u Grebaštici.doc (40.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.-1224-1 K.O. Šibenik.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra.-3913-1 K.O. Šibenik.doc (34.50 kB)
Odluka o uključivanju dodatnih naselja u Lokalnu akcijsku grupu Krka.doc (26.00 kB)
Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade 2018.doc (44.00 kB)
Plan davanja koncesije za 2019.doc (37.00 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2019. godinu.doc (77.50 kB)
Pravilnik o financiranju javnih potreba GŠ- za Službeni glasnik GŠ.doc (144.00 kB)
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu -LISTOPAD 2018_.doc (125.50 kB)
Pravilnik o kriterijima mjerilima i postupku za otpis potraživanja.doc (43.00 kB)
PRAVILNIK o postupcima naplate potraživanja.docx (29.79 kB)
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019.doc (100.50 kB)
Program javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2019 g.doc (50.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2019 godinu.doc (78.50 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2019. godinu.doc (63.50 kB)
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS - Stanice Šibenik.doc (43.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2019. godini.doc (217.00 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2019 godinu.doc (59.00 kB)
Rješenje o razrješenju ravnateljice Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.doc (25.00 kB)
ZAKLJUČAK o odobrenju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste.doc (27.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Smilje za pedagošku godinu 2016 -2017.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića Šibenska maslina za pedagošku godinu 2016 -2017.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec listopad 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Programa Savjeta mladih grada Šibenika za 2019.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Završnog računa sa financijskim izvješćem za 2017 godinu Nogometnog kluba Šibenik.doc (23.50 kB)
ZAPISNIK 9 sjednice Gradskog vijeća.doc (273.00 kB)

 

10. svečana sjednica Gradskog vijećaZAPISNIK 10 svečane sjednice Gradskog vijeća.doc (31.50 kB)

 

9. sjednica Gradskog vijećaI. izmjene i dopune Proračuna 2018.pdf (8.97 MB)
Izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2018.doc (31.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2018.doc (97.00 kB)
Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2018.doc (119.50 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2018.doc (38.50 kB)
Odluka o donošenju Procijene rizika od velikih nesreća za područje Grada Šibenika.doc (66.00 kB)
Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Grada Šibenika za razdoblje od 2017-2020.doc (23.50 kB)
Odluka o donošenju Programa zaštite zraka ozonskog sloja ublažavanja klimatskih promjena za područje Grada Šibenika.doc (23.50 kB)
Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci -sv. Mara.doc (246.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama - Popis cesta, ulica i trgova.doc (31.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o načinu prikupljanja mješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.doc (37.00 kB)
Odluka o izradi UPU Smričnjak.doc (102.00 kB)
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova-2018.doc (188.00 kB)
Odluka o osnivanju trgovačkog društva Batižele doo.doc (61.50 kB)
Odluka o preimenovanju ulica u Raslini.doc (42.50 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije Dječjeg vrtića Veslo u Zatonu.doc (43.00 kB)
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu rekonstrukcije zgrade Stara škola na otoku Žirju.doc (42.50 kB)
Program_zaštite_okoliša_Grad_Šibenik.pdf (1.70 MB)
Program_zaštite_zraka_Grada_Šibenik.pdf (2.48 MB)
Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku.doc (32.50 kB)

 

8. sjednica Gradskog vijećaGodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Šibenika za 2017.pdf (2.97 MB)
ODLUKA GV-sakupljanje i postupanje s neupisanim psima-2018.doc (48.00 kB)
Odluka o dopuni odluke o komunalnom redu-2018.doc (33.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o korištenju gradskih parkirališta.doc (25.00 kB)
Odluka o dopuni Odluke o mjerilima za naplatu usluga u DV Smilje.doc (31.00 kB)
Odluka o odobrenju pozajmice TEF -d.d. Šibenik.doc (26.00 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2017.doc (38.50 kB)
Odluka o ukidanju odluke Gradskog vijeća-grafiti-2018.doc (38.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine čest.zem. 84897 K.O. Šibenik.doc (33.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu nekretnine kat.čest. 1200 K.O. Šibenik.doc (34.50 kB)
Odluka o usvajanju Odluke o privremenom uključivanju parkirališta Ulica Vladimira Nazora u 0-tu parkirališnu zonu.doc (24.50 kB)
Odluka o usvajanju razvojnog projekta Batižele.doc (30.00 kB)
Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed.doc (36.00 kB)
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta.doc (36.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem galerije sv. Krševana Šibenik u 2017..doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017.doc (45.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017.doc (44.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu 2017.godinu.doc (40.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvcene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.doc (46.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec veljaču 2018.doc (24.50 kB)
ZAPISNIK 8 sjednice gradskog vijeca.pdf (408.09 kB)

 

7. sjednica Gradskog vijećaIZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Program održavanja komunalne infrrastrukture u 2017.docx (58.27 kB)
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE 2017.doc (170.00 kB)
ODLUKA GV ČIŠĆENJE GRAFITA 2018.doc (50.50 kB)
ODLUKA O DONOŠENJU PGO GRADA ŠIBENIKA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023. GODINE.doc (29.50 kB)
Odluka o donošenju UPU Jadrija.doc (452.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Gradskog vijeća.doc (51.00 kB)
Odluka o izmjeni Odluke o ograničenju i zabrani radova tijekom turističke sezone-2018.doc (31.00 kB)
Odluka o iznosu posebnih troškova obavljanja očevida u postupku izdavanja upravnih akata.doc (32.00 kB)
Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac_PRIJEDLOG.doc (134.00 kB)
Odluka o korištenju gradskih parkriališta 2018. god_.doc (132.00 kB)
Odluka o porezima Grada Šibenika.doc (39.50 kB)
Odluka o preimenovanju ulica u Raslini 2.doc (42.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO 5411-8.doc (34.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Danilo Biranj.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Donje Polje 5426-14.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Jadrtovac.doc (38.50 kB)
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama-2018.doc (135.00 kB)
Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava udrugama umirovljenika.doc (93.00 kB)
Rješenje o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja.doc (30.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća Centra za pružanje usluga u zajednici grada Šibenika.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje kom.infr. u 2017.doc (32.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održ.kom.infr. u 2017.doc (32.00 kB)
ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu Savjeta mladih grada Šibenika za 2017 godinu.doc (27.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za 2017. godinu jvp.doc (24.00 kB)
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA ČEMPRESI .doc (23.50 kB)
Zapisnik 7 sjednice Gradskog vijeća.pdf (12.97 MB)

 

6. sjednica Gradskog vijećaOdluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika.doc (26.50 kB)
Odluka o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika.doc (35.00 kB)
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva GŠ za 2018.doc (69.00 kB)
ODLUKA o neposrednoj prodaji zemljišta trgovačkom društvu Bikarac.doc (44.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije.doc (51.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na području Grada Šibenika.doc (48.50 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavnja nerazvrstanih cesta na području Grada Šibenika.doc (51.00 kB)
Odluku o donošenju Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi.doc (93.50 kB)
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini GŠ u 2018. godini.doc (47.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju ravnatelja JUŠO.doc (26.50 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za izbor i imenovanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za plan financije i gradsku imovinu.doc (26.00 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Odbora za statutarno-pravna pitanja.doc (26.00 kB)
Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Šibenika.doc (62.00 kB)
Ukidanje statusa javnog dobra KO JADRTOVAC.doc (34.00 kB)
Ukidanje statusa javnog dobra KO Šibenik.doc (35.50 kB)
Zaključak o davanju prethodne suglasnoti na izmjene Statuta HNK u Šibeniku.doc (25.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec prosinac 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanja izvješća o zaključcima stručne analize.doc (26.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj -prosinac 2017.doc (25.00 kB)
Zapisnik 6 sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (16.35 MB)

 

5. sjednica Gradskog vijećaAnaliza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika 2017.doc (278.00 kB)
DRUGE IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2017.godinu.doc (28.00 kB)
II Izmjena odluke o izvršavanju Proračuna 2017.pdf (53.76 kB)
II Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture 2017-2.doc (123.50 kB)
II izmjene i dopune Proračuna 2017.pdf (1.30 MB)
II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.doc (121.00 kB)
IZMJENE PLANA NABAVE DUGOTR.IMOVINE ZA OŠ 2017.god.doc (45.50 kB)
Izvješće o mirovanju mandata vijećnika Hrvoja Zekanovića.doc (29.50 kB)
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna V Prostornog plana uređenja Grada Šibenika.doc (977.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017g.doc (34.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017 godinu.doc (29.00 kB)
Odluka o II izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017.doc (29.00 kB)
Odluka o izmjenama odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika u 2017 godini.doc (35.00 kB)
Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.doc (29.50 kB)
Odluka o izvršavanju Proračuna 2018.pdf (75.51 kB)
ODLUKA O NAČELIMA KRITERIJIMA I POSTUPKU ZA ODREĐIVANJE IMENA ULICA I TRGOIVA NA PODRUČJU GŠ.doc (43.00 kB)
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.doc (276.00 kB)
Odluka o naknadi za razvoj odvodnje i vodoopskrbe.doc (47.00 kB)
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Šibenika.doc (54.00 kB)
Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području GŠ na temelju ugovora.doc (46.00 kB)
Odluka o proglašenju površine izvan lovišta na području grada Šibenika.doc (38.00 kB)
Plan davanja koncesija za razdoblje od 2018-2020.doc (32.50 kB)
Plan davanja koncesije u 2018.doc (36.50 kB)
Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018.doc (79.00 kB)
Polugodišnji izvještaj 2017.pdf (1.77 MB)
Program gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture-2018.doc (78.00 kB)
Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018 g.doc (49.00 kB)
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (78.00 kB)
Program javnih potreba u sportu za 2018. godinu.doc (38.00 kB)
Program održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika za 2018. godinu.doc (212.50 kB)
Program Zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018 godinu.doc (44.50 kB)
Programski i financijski okvir HNK u Šibeniku za vijeće.doc (39.00 kB)
Proračun 2018.pdf (1002.94 kB)
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta Šibenik.doc (25.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec rujan 2017..doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec studeni 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Programa Savjeta mladih grada Šibenika za 2018.doc (24.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje revizija.doc (23.00 kB)
ZAPISNIK 5 sjednice Gradskog vijeća.doc (421.50 kB)

 

4. svečana sjednica Gradskog vijećaZapisnik 4 svečane sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (640.76 kB)

 

3. sjednica Gradskog vijećaIzmjena Odluke o izvršavanju Proračuna 2017.doc (28.00 kB)
Izmjena Programa održavanja komunalne infrrastrukture 2017.doc (120.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - funkcijska.xlsx (288.72 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - opći.xls (56.50 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - posebni.xlsx (83.61 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - projekcije.xls (66.00 kB)
Izmjene i dopune Proračuna 2017 - razvojni.xls (60.50 kB)
Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017.doc (135.50 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Donje Polje.doc (45.50 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Donje Polje i Krapanj.doc (398.00 kB)
Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu izgradnje sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Šibenik u KO Jadrtovac.doc (52.00 kB)
Odluka o dodjeli priznanja Grada Šibenika u 2017.doc (39.00 kB)
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017.godinu.doc (28.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. g.doc (33.00 kB)
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2017. godinu.doc (26.50 kB)
Odluka o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. g_.docx (16.78 kB)
Odluka o komunalnom doprinosu 2017.pdf (201.16 kB)
Odluka o pripajanju trgovačkog društva Zelenilo doo trgovačkom društvu Gradska čistoća doo i promijeni naziva tvrtke Grdaska čistoća doo.doc (44.00 kB)
Odluka o produženju roka za ispunjenje ugovornih obveza iz kupoprodajnih ugovora kupaca nekretnina na području Gospodarske zone Podi.doc (24.50 kB)
Rezultati za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Šibenika (1).doc (55.00 kB)
Rješenje o imenovanju predstavnika Grada Šibenika u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH.doc (41.00 kB)
Zapisnik 3 sjednice Grdaskog vijeća Grada Šibenika.pdf (18.14 MB)

 

2. sjednica Gradskog vijećaAnalitički prikaz računa financiranja 2016.xlsx (13.57 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - ekonomska klasifikacija.pdf (105.90 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - naslovna i zadnja.xls (54.50 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - opći dio.pdf (50.45 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - organizacijska.doc (61.00 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - posebni dio.pdf (214.35 kB)
Godišnji izvještaj 2016 - razvojni programi.pdf (63.41 kB)
Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima XII 2016.docx (26.83 kB)
Izvješće o danim suglasnostima i jamstvima XII 2016.pdf (840.51 kB)
Izvještaj o korištenju proračunske zalihe - godišnji 2016.pdf (158.33 kB)
Izvještaj o zaduživanju - godišnji 2016.doc (38.00 kB)
Odluka o preraspodjeli 2016.pdf (894.82 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2016.doc (39.50 kB)
Odluka o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Gradski parking d.o.o. za izgradnju podzemne javne garaže Poljana.doc (28.50 kB)
Odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika I.doc (35.50 kB)
Odluka o prodaji dionica Hravtskog nogometnog kluba Šibenik sdd u vlasništvu Grada Šibenika.doc (37.50 kB)
ODLUKA o raspodjeli rezultata 2016.doc (39.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Šibenik.doc (34.00 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Krapanj.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Jadrtovac.doc (34.50 kB)
Odluka o ukidanju statusa javnog dobra KO Konjevrate.doc (34.50 kB)
Pravilnik o jednostavnoj nabavi.doc (113.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za dodjelu nagrada i drugih priznanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za društvene djelatnosti.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za gospodarstvo.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za plan, financije i gradsku imovinu.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prigovore i tužbe.doc (27.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za prostorno uređenje, komunalno gospodarstvo i stambene odnose.doc (26.50 kB)
Rješenje o izboru Odbora za razvoj mjesne samouprave.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za statutarno-pravna pitanja.doc (26.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za suradnju sa općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju.doc (27.00 kB)
Rješenje o izboru Odbora za zaštitu okoliša.doc (26.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i ostvarenom programu sa financijskim izvješćem galerije sv. Krševana Šibenik u 2016..doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje kom.infr. u 2016.doc (34.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi tehničkoj kulturi i znanosti za 2016.doc (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2016.doc (29.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održ.kom.infr. u 2016.doc (33.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016.doc (28.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec ožujak 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec svibanj 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna GŠ za mjesec travanj 2017.doc (24.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Juraj Šižgorić Šibenik za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu JAVNE USTANOVE U KULTURI TVRĐAVA KULTURE ŠIBENIK.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Šibenika za 2016. godinu.doc (23.50 kB)
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu sa financijskim izvješćem Javne ustanove Športski objekti Šibenika za 2016. godinu.doc (24.00 kB)
Zaključak o prihvaćanju izvješća za Program javnih potreba u sportu 2016.doc (26.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o..doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva s godišnjim financijskim izvještajem za 2016. godinu Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik.doc (25.00 kB)
ZAKLJUČAK O PRIMANJU NA ZNANJE IZVJEŠĆA ČEMPRESI .doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju i stanju društva Tvornice elektroda i ferolegura dd Šibenik.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje izvješća o poslovanju za 2016 s financijskim izvještajem Bikarac doo.doc (23.50 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o poslovanju za 2016. g. Zelenilo.doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017.doc (25.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu za 2016. godinu Podi Šibenik d.o.o..doc (23.00 kB)
Zaključak o primanju na znanje Izvještaja o poslovanju Društva i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenika za 2016. godinu.doc (23.00 kB)
ZAPISNIK 2 sjednice Gradskog vijeća.pdf (565.07 kB)

 

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijećaZapisnik 1 konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Šibenika.pdf (2.42 MB)