14. sjednica Gradskog vijeća

09.12.2014

14. sjednica Gradskog vijeća

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika će se održati dana 19. prosinca  2014. (petak) u 09,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED

1. Izvješće o prestanku mirovanja mandata vijećnika Petra Baranovića

2. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2013. godinu

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu

4. Prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

5. Prijedlog izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2014. godini

6. Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2014. godinu

7. Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2014. godinu

8. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu

9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2014. godinu

10. Prijedlog izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2014. godinu

11. Prijedlog izmjena plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2014. godinu

12. Prijedlog proračuna Grada Šibenika za 2015. i projekcije za 2016. i 2017. godinu

13. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu

14. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini

15. Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015. godini

16. Prijedlog  programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015. godinu

17. Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2015. godini

18. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2015. godinu

19. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta

20. Prijedlog odluke o donošenju Programa inovativnog javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika

21. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove „Centar za pružanje usluga u zajednici  Grada Šibenika“

22. Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje od 2015.-2017. godinu

23. Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini

24. Prijedlog odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone

25. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu

26. Prijedlog odluke o dopuni i izmjeni  Odluke o komunalnoj naknadi

27. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu i rudina na području Grada Šibenika

28. Prijedlog mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2014./2015. godinu

29. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Šibenika

30. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih,sabirnih i crnih jama na području Grada Šibenika

31. Prijedlog odluke o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku

32. Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

33. Prijedlog rješenja o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Šibeniku

34. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

35. Izvješće o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za:

a) mjesec rujan 2014. godine
b) mjesec listopad 2014. godine
c) mjesec studeni  2014. godine

Prijedlog dokumenataII. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - funkcijski (1.08 MB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - opći (50.00 kB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - posebni (1.21 MB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - projekcije (56.50 kB)
II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 - razvojni (57.50 kB)
Izvješće o prestanku mirovanja mandata Petra Baranovića (28.50 kB)
OBRAZLOŽENJE Prijedloga Proračuna 2015 (394.00 kB)
ODLUKA o izvršavanju Proračuna 2015 (55.50 kB)
Obrazloženje - II. Izmjene i dopune Proračuna 2014 (187.50 kB)
Prijedlog Odluke o ograničenju i zabrani građevinskih radova tijekom turističke sezone (46.00 kB)
Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture 2014 (122.00 kB)
Prijedlog izmjena plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i inv. održavanja oš gš za 2014. godinu (48.00 kB)
Prijedlog izmjena plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za oš gš za 2014 (44.00 kB)
Prijedlog izmjena programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2014 (121.00 kB)
Prijedlog mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2014.-2015.godinu (205.50 kB)
Prijedlog odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi-2014 (43.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2014 (37.50 kB)
Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje kom.poslova kom.djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija (60.00 kB)
Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Grada Šibenika (56.50 kB)
Prijedlog odluke o donošenju Programa inovativnog javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika (35.00 kB)
Prijedlog odluke o dopuni odluke o komunalnom redu (39.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2014. godinu (35.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta (45.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika (38.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjenama odluke o kriterijma, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija oš gš za 2014 (44.00 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći soc. ugroženim, nemoćnim i dr. osobama Grada Šibenika za 2014 (37.50 kB)
Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu i rudina na području Grada Šibenika (35.00 kB)
Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Šibenika (42.50 kB)
Prijedlog odluke o prihvaćanju Ugovora o osnivanju Zaklade za studente Veleučilišta u Šibeniku (43.50 kB)
Prijedlog plana davanja koncesija u 2015. godini (43.00 kB)
Prijedlog plana davanja koncesija za 2015-2017 godinu (42.00 kB)
Prijedlog programa gradnje objekata i uređaja kom.infrastrukture u 2015 godini (96.00 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2015. g (48.50 kB)
Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2015 (41.00 kB)
Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini (212.00 kB)
Prijedlog programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika u 2015 (49.50 kB)
Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku-1 (148.00 kB)
Program inovativnog javnog gradskog prijevoza Grada Šibenika (2.84 MB)
Proračun 2015 - funkcijska (1.15 MB)
Proračun 2015 - opći (45.00 kB)
Proračun 2015 - posebni (1.17 MB)
Proračun 2015 - projekcije (56.00 kB)
Proračun 2015 - razvojni (53.50 kB)