24. sjednica Gradskog vijeća

12.07.2016

24. sjednica Gradskog vijeća

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika bit će održana 20. srpnja 2015. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Šibenika.

DNEVNI RED: 
 

1. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu (preuzmi PDF)

2. Prijedlog izmjene odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

3. Prijedlog izmjene odluke o planu pokrića manjka prihoda Proračuna Grada Šibenika (preuzmi PDF)

4. Prijedlog izmjene programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini (preuzmi PDF)

5. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

7. Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna (V.)Prostornog plana uređenja Grada Šibenika (preuzmi PDF); (prilog-1); (prilog-2); (prilog-3); (prilog-4); (prilog-5); (prilog-6)

8. Prijedlog odluke o davanju na upravljanje kulturnih dobara (preuzmi PDF)

9. Godišnje izvješće o stanju društva i Financijski izvještaj Vodovoda i odvodnje d.o.o. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF); (prilog-1)

10. Godišnje  izvješće o stanju društva  i Financijski izvještaj Gradske čistoće d.o.o. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF)

11. Izvješće o poslovanju za 2015. godinu s  financijskim izvještajem Bikarca d.o.o. Šibenik (preuzmi PDF); (prilog-1); (prilog-2); (prilog-3)

12. Izvještaj o poslovanju Društva  i Financijski izvještaj Gradskog parkinga d.o.o. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF); (prilog-1)

13.  Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Čempresi d.o.o. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF) 

14.   Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće Zelenilo d.o.o. Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF)

15. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o izboru:

a) Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

b) Odbora za suradnju s općinama, gradovima, regijama i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

c) Odbora za prigovore i tužbe Gradskog vijeća Grada Šibenika (preuzmi PDF)

16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika (preuzmi PDF)

17. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (preuzmi PDF)

18. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna grada Šibenika:

a)  za mjesec svibanj 2016. godine (preuzmi PDF)
b)  za mjesec lipanj 2016. godine (preuzmi PDF)


1. dopuna dnevnog reda:
 

1.      Prijedlog odluke o preimenovanju ulice Zapadna magistrala u Specijalne jedinice policije „Jastrebovi“ (preuzmi PDF); (prilog 1)

2.      Prijedlog odluke o preimenovanju ulice Srednja magistrala u 72. bojne Vojne policije (preuzmi PDF); (prilog 1)

3.      Prijedlog odluke o pristupanju udruzi Partnersko vijeće za tržište rada Šibensko-kninske županije (preuzmi PDF)

 

4.      Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti prijevoza putnika u javnom prometu (autobusni prijevoz) na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)

 

2. dopuna dnevnog reda

 

 

  1. Prijedlog odluke o imenovanju obalnog pojasa u Zatonu u Šetalište ing. Stipana (Stipice) Mrše (preuzmi PDF); (prilog-1)
  2. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova  Grada Šibenika (preuzmi PDF)
  3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti javnoj ustanovi Tvrđava kulture Šibenik za osnivanje trgovačkog društva