27. sjednica Gradskog vijeća

09.12.2016

27. sjednica Gradskog vijeća

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika
biti će održana 19. prosinca 2016 (ponedjeljak) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.
 

1.       Izvješće Mandatne komisije Gradskog vijeća Grada Šibenika o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Šibenika dr.sc. Ivice Poljička i određivanju zamjenika člana  Gradskog vijeća Grada Šibenika

2.       Prijedlog odluke o utvrđivanju činjenice podnošenja ostavke na dužnost  predsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika

3.       Prijedlog rješenja o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Šibenika

4.       Prijedlog odluke o ustupanju kapitalne imovine – kanti, kontejnera i komunalnog vozila (električnog tricikla) za sakupljanje komunalnog otpada trgovačkom društvu Gradska čistoća d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti (preuzmi PDF)

5.       Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2016. i projekcije za 2017. i 2018. godinu (preuzmi PDF)

6.       Prijedlog II. izmjena programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini (preuzmi PDF)

7.       Prijedlog Izmjene programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2016. godini (preuzmi PDF)

8.       Prijedlog Odluke o izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

9.       Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

10.   Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

11.   Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

12.   Prijedlog Izmjene plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

13.   Prijedlog Izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

14.   Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu (preuzmi PDF)

15.   Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

16.   Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (preuzmi PDF)

17.   Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u  2017. godini (preuzmi PDF)

18.   Prijedlog Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

19.   Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

20.   Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

21.   Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

22.   Prijedlog Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Šibenika

23.   Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna  Urbanističkog plana uređenja zone „Mandalina- Kuline“ (preuzmi PDF)

24.   Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Podsolarsko, stambeno naselje s turističkim kapacitetima, oznake NA5 (preuzmi PDF)

25.   Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi (preuzmi PDF)

26.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Podi (preuzmi PDF)

27.   Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izmjeni i visini koeficijenata boravišne pristojbe (preuzmi PDF)

28.   Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Grada Šibenika (preuzmi PDF)

29.   Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti  na Prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika (preuzmi PDF)

30.   Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

31.   Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)

32.   Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Muzeja Grada Šibenika

33.   Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik

34.   Prijedlog Rješenja o prijedlogu kandidata za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Šibeniku

35.   Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o pripadanju birača mjesnim odborima i gradskim četvrtima (preuzmi PDF)

36.   Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna (preuzmi PDF)

37.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa Dječjeg vrtića Šibenska maslina za 2015./2016. pedagošku godinu (preuzmi PDF)(privitak 1)

38.   Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada Dječjeg vrtića Smilje za 2015-2016 pedagošku godinu (preuzmi PDF)

39.   Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji  Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)

40.   Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra čest. zem. 5153/4 K.O. Konjevrate (preuzmi PDF)

41.   Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra čest.zem. 848/63 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)

42.   Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika (preuzmi PDF)

43.   Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec:

a)      rujan 2016. godine (preuzmi PDF)

b)      listopad 2016. godine (preuzmi PDF)

c)       studeni 2016. godine (preuzmi PDF)