5. sjednica Gradskog vijeća

11.12.2017

5. sjednica Gradskog vijeća

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika biti će održana 20. prosinca 2017. (srijeda) u 09:00 sati u Gradskoj vijećnici.

D N E V N I   R E D

 1. Izvješće Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Šibenika o mirovanju mandata člana Gradskog vijeća Grada Šibenika Hrvoja Zekanovića i određivanju zamjenika člana  Gradskog vijeća Grada Šibenika

 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2017. i projekcije za 2018.   i 2019. godinu (preuzmi PDF), (preuzmi prilog)

 4. Prijedlog II. Izmjene odluke o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 5. Prijedlog II. Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u  2017. godini (preuzmi PDF)

 6. Prijedlog II. Izmjena Programe održavanja komunalne infrastrukture na području   Grada Šibenika u 2017. godini (preuzmi PDF)

 7. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 8. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  obrazovanju Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 9. Prijedlog Odluke o II. izmjeni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno  ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 10. Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada  Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 12. Prijedlog Izmjene plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika za 2017. godinu (preuzmi PDF)

 13. Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu (preuzmi PDF)

 14. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 15. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2018. godini (preuzmi PDF)

 16. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u  2018. godini (preuzmi PDF)

 17. Prijedlog Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 18. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 19. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 20. Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 21. Prijedlog plana davanja koncesija u 2018. godini (preuzmi PDF)

 22. Prijedlog plana davanja koncesija za razdoblje od 2018. do 2021. godine (preuzmi PDF)

 23. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih poslova komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Grada Šibenika na temelju ugovora (preuzmi PDF)

 24. Prijedlog Odluke o grobljima (preuzmi PDF)

 25. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 26. Prijedlog Odluke o proglašenju površine izvan lovišta na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)

 27. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite (preuzmi PDF), (preuzmi prilog)

 28. Prijedlog Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2017. godinu

 29. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Šibenika za razdoblje od 2017. do 2020. godine

 30. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Šibenika za 2018. godinu

 31. Prijedlog Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Šibenika

 32. Prijedlog Programa Savjeta mladih grada Šibenika s financijskim planom za 2018. godinu (preuzmi PDF)

 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku

 34. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)

 35. Prijedlog Odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 36. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec:

  a) rujan 2017. godine (preuzmi PDF)
  b) studeni 2017. godine (preuzmi PDF)