Deveta sjednica Gradskog vijeća

27.05.2014

Deveta sjednica Gradskog vijeća

DNEVNI RED

 

1. Prijedlog odluke o utvrđivanju postupka za odabir teksta i glazbe svečane pjesme Grada Šibenika

2. Konačni prijedlog odluke o donošenju Izmjena i dopuna (VI ciljane) Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika

3. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja uvala Vrnaža

4. Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog urbanističkog plana luke nautičkog turizma i sportske luke Vrnaža u Šibeniku

5. Prijedlog odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Šibenika

6. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Šibenika

7. Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra

8. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o stanju društva i Financijskog izvještaja Gradska čistoća d.o.o. Šibenik za 2013. godinu

9. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Čempresa d.o.o. Šibenik za 2013. godinu