Planovi u izradi

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja luke PekovacODLUKA o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja luke Pekovac.pdf (148.75 kB)