Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Pročelnik:

Miroslav Lucić, dipl.pravnik
e-mail: miro.lucic@sibenik.hr

Pomoćnik pročelnika - voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo:

Radomir Vujović, dipl. pravnik
e-mail: radomir.vujovic@sibenik.hr

Pomoćnik pročelnika – voditelj Odsjeka za građevinsko-tehničke poslove

Nino Vrcić, dipl.ing. prometa / ing.građevinarstva
e-mail: nino.vrcic@sibenik.hr

Upravni odjel za komunalne djelatnosti
obavlja poslove koji se odnose na uređenje područja Grada, uređenje građevinskog zemljišta (izuzev prostornog planiranja), obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje i obveze i naplatu komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni red, uređenje cestovnog prometa te mjesnu samoupravu (izuzev izbora za mjesnu samoupravu).

Uređenje područja Grada obuhvaća poslove izgradnje i održavanja objekata u vlasništvu Grada, prometnica i drugih javnih površina.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća izgradnju komunalne i druge odgovarajuće infrastrukture.

Obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća poslove uređivanja načina obavljanja komunalnih djelatnosti, utvrđivanja, koordinacije i usklađivanja planova razvoja komunalne infrastrukture, ustroj subjekata komunalnog gospodarstva u vlasništvu Grada, povjeravanje komunalnih poslova na temelju koncesije i ugovora, prijevoz morem na linijama iz djelokruga Grada, te cijene komunalnih usluga.

Utvrđivanje obaveza i naplatu komunalnih i sličnih obveza obuhvaća upravne i druge poslove na utvrđivanju tih obveza, te naplatu, uključujući i prisilnu naplatu tih obveza.

Komunalni red obuhvaća uređivanje i nadzor komunalnog reda, uključujući i rad Komunalnog redarstva Grada.

Raspolaganje pomorskim dobrom obuhvaća poslove pripreme i provedbe plana upravljanja pomorskim dobrom, te izdavanja koncesijskih odobrenja i koncesija na pomorskom dobru.

Poslovi uređivanja prometa obuhvaćaju poslove praćenja, analize i normativnog uređivanja, odgovarajućeg označavanja, te nadzora cestovnog prometa, u smislu propisa o sigurnosti prometa na cestama.

Poslovi mjesne samouprave obuhvaćaju poslove u svezi rada mjesnih odbora i gradskih četvrti, izuzev poslova izbora i konstituiranja tih tijela.

Ustrojstvo odjela:

Ante Nakić, struč.spec.ing.aedif. – viši savjetnik za građevinsko-prometne poslove
Tel. 022 / 431 032; e-mail: ante.nakic@sibenik.hr

Ante Pražen, dipl.ing. prometa - viši savjetnik za promet
Tel. 022 / 431-037e-mail: ante.prazen@sibenik.hr

Željko Franić, dipl.ing.aedif. -  viši savjetnik za građevinsko-tehničke poslove
Tel. 022 / 431- 037; e-mail : zeljko.franic@sibenik.hr

Petra Turko, ing.građevinarstva - stručna suradnica za građevinsko-tehničke poslove
Tel. 022 / 431 034; e-mail: petra.turko@sibenik.hr

Marko Galić – stručni suradnik za elektro-tehničke poslove
Tel: 022/431-036;

Diana Ninić - viša savjetnica za komunalne prihode
Tel. 022 / 431 048; e-mail: diana.ninic@sibenik.hr

Maja Vukorepa, mag.iur. – viša stručna suradnica za pravne poslove
Tel. 022/431-048; e-mail: maja.vukorepa@sibenik.hr

Jelena Protega - viša savjetnica za ekonomske poslove
Tel. 022 / 431 046; e-mail: jelena.protega@sibenik.hr 

Anita Radak - referentica za komunalne prihode, legalizacija objekata
Tel. 022 / 431 046; e-mail: anita.radak@sibenik.hr 

Ljiljana Šitum, dipl. ekonomist - viši savjetnik za komunalno gospodarstvo;
Tel. 022 / 431 030; e-mail: ljiljana.situm@sibenik.hr

Bore Rončević - viši stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo
Tel. 022 / 431 042; e-mail: bore.roncevic@sibenik.hr

Davor Aleksić - referent - koordinator referenata - komunalnih redara i komunalnih aktivnosti u svezi mjesne samouprave
Tel. 022 / 431 041

Anika Sniježana Markoč, struč.spec.admin.publ. - viša stručna suradnica - komunalni redar
Tel. 022 / 431 042

Mirko Budimir - referent - poljoprivredni i komunalni redar
Tel. 022 / 431 041

Nikica Zaninović - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 041

Stipe Panjkota - referent - komunalni redar
Tel. 022 / 431 042

Danijel Pivac- Voditelj Pododsjeka prometnog redarstva
Tel: 022/431-039, e-mail: danijel.pivac@sibenik.hrprometno.redarstvo@sibenik.hr


Ana Bilić, dipl. novinar -viša savjetnica za komunalno i prometno redarstvo
Tel. 022 / 431 039; e-mail: ana.bilic@sibenik.hr

Milan Zoričić - referent - glavni prometni redar
Tel. 022 / 431 039;e-mail: milan.zoricic@sibenik.hr

 

Niko Slavica - referent - prometni redar


Siniša Sablić - referent - prometni redar


Sjedište ureda:

Trg palih branitelja Domovinskog rata 1
Tel: 022 / 431 - 030
Fax: 022 / 431 - 054