Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

16.03.2016

Održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

U Gradskoj vijećnici danas je održana 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika koja je započela kao i inače vijećničkim pitanjima, a nastavljena raspravom po predloženom Dnevnom redu. Novost u radu vijeća jest da je sjednica održana „bez papira“, odnosno vijećnici su se koristili tablet uređajima.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2015. godine nije podložno glasovanju, ali dano je na znanje vijećnicima i vijećnicama Gradskog vijeća. Ovo izvješće drugi je dio obveznog šestomjesečnog izvješća koji prema zakonu i statutu gradonačelnik predaje predstavničkom tijelu o najvažnijim temama i projektima na kojima se radilo u navedenom razdoblju.

Većinom glasova vijećnici su danas podržali Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke namjene (T3) Jadrija prema kojem se utvrđuje pravna osnova za izradu i donošenje Plana, razlozi donošenja, obuhvat Plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta Plana, popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, tj u skladu s kojima  se utvrđuju zahtjevi za izradu Plana, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koji izdaju zahtjeve za izradu Plana, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, planirani rokovi za izradu Plana, te izvori financiranja. Zeleno svjetlo dobio je i Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Solaris.

Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statusu, djelatnostima i ustrojstvu Muzeja Grada Šibenika također je prihvaćen današnjim glasovanjem, a izradi Prijedloga pristupilo se temeljem Zakona o muzejima i njegovim usklađivanjem sa Zakonom.

Temeljem podnesenog zahtjeva Ministarstvu kulture za ocjenu sukladnosti Odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik sa Zakonom, vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik koji je prethodno usklađen s mišljenjem ministarstva kulture.

Vijećnici su većinom glasova usvojili i Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o lokacijama i uvjetima za održavanje javnih skupova i manifestacija na području Grada Šibenika kod kojih, pri održavanju, postoji mogućnost prekoračenja dopuštene razine buke, a kojim se dopuštenoj razini buke dodaju dvije nove lokacije: tvrđava sv. Ivana i otok Obonjan.

Jednoglasnim usvajanjem Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o komunalnom redu, komunalna djelatnost prijevoza robe u staroj gradskoj jezgri povjerena je gradskoj tvrtki Gradski parking d.o.o. koje predlaže promjenu termina prometovanja starom gradskom jezgrom, te ukidanje pretovarnog mjesta na Obali dr. Franje Tuđmana.

Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o organizaciji prijevoza putnika u javnom cestovnom autobusnom prometu na području Grada Šibenika, kojom se mijenja vrijeme za koje se daje koncesija sa 2.5 godina na 5 godina, te se broj polaznika prilagođava objektivnim potrebama gradskih četvrti i mjesnih odbora glede vremena i učestalosti polazaka, također je usvojen današnjim glasanjem.

Vijećnici su većinom glasova podržali i Prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Šibenik, a kojeg su Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Šibensko-kninska, te Sektor upravnih i inspekcijskih poslova procijenili izrađenim u skladu sa Zakonom o zaštiti požara i propisima donesenim na temelju zakona.

Prijedlog plana zaštite od požara za Grad Šibenik, donesenim temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških ekspanzija Grada Šibenika izrađene od strane tvrtke ALFA ATEST d.o.o. Splita, i potvrđenog od strane nadležnih tijela, također je usvojen vijećničkom većinom.

Zeleno svjetlo vijećnici su dali i Prijedlogu rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju članova vijeća za davanje koncesijskih odobrenja kojim Lidija Bralić dolazi na mjesto vršiteljice dužnosti pročelnice upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije, a koja se ujedno predlaže i za predstavnicu županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva umjesto Jadranke Fržop. Također, Lučka kapetanija Šibenik je umjesto lučkog kapetana Roberta Baljkasa predložila inspektora za pomorsko dobro Ivanu Skorić.

Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik također je danas usvojen potvrdom Vilijama Lakića na mjesto ravnatelja na mandat od 4 godine.

Potrebnom većinom izglasan je i usvojeni Prijedlog odluke o promjeni naziva ustanove Gradski vrtići Šibenik u DJEČJI VRTIĆ ŠIBENSKA MASLINA i to na poziv Trgovačkog suda iz razloga što se pri upisu u sudski registar ime vrtića jasno ne razlikuje od tvrtke ili naziva drugog subjekta upisa na području istog registarskog suda (Dječji vrtić Maslina, Tribunj); također većinu glasova dobio je i Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta DJEČJEG VRTIĆA ŠIBENSKA MASLINA.

Vijećnici su dali potrebnu većinu glasova za usvajanje Prijedlog odluke o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika, kojom se dosadašnji koeficijent za obračun plaće voditelja Jedinice za unutarnju reviziju sa 3,20 uvećava na 3,60 te se tako izjednačava s koeficijentima pročelnika upravnih tijela Grada Šibenika.

Jednoglasnim glasovanjem vijećnici su danas usvojili i Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Tina Ujevića, Šibenik iz reda osnivača, zbog nesudjelovanja Ane Plenče u radu školskog odbora i zahtjeva o razrješenju Žive Makarin, imenovani su Ante Marić i Miroslav Kokić; Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Brodarica iz reda osnivača, zbog nesudjelovanja u radu odbora smijenjena je Tonka Matić i imenovan Andrija Španja; Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Petra Krešimira IV, Šibenik iz reda osnivača, zbog preseljenja Dine Ercegović imenuje se Nikolina Čvorak Šego; Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Fausta Vrančića, Šibenik iz reda osnivača, zbog seljenja u inozemstvo Branimira Belamarića imenuje se Mirko Čeko.

Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec prosinac 2015. godine, siječanj 2016. godine i veljaču 2016. godine dobio je većinu glasova vijećnika. (Institutu Ruđer Bošković, Medicinskoj školi, Odbojkaškom klubu Krka, J.K. Val; Udruga Ponos Hrvatske, Ani Udovičić; Župi sv. Jakova, Udruzi sv. Lovro i Radmili Perić).

Vijećnici su većinom usvojili i Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone PODI, III. (ciljane) izmjene i dopune, koju je izradila tvrtka URBING d.o.o. iz Zagreba, za poslovne prostornog uređenja i zaštitu okoliša; Prijedlog odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Šibenika, VII. (ciljane) izmjene i dopune, te Prijedlog odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja područja Draga koju je izradio ASK Atelier d.o.o. iz Zagreba u koordinaciji s Upravnim odjelom za prostorno planiranje i zaštitu okoliša.

Usvojen je i Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića “Smilje” Šibenik, kojim se imenuje Gorana Rakić na mandat od 4 godine, te također  Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Smilje” Šibenik iz reda osnivača, kojim je Miroslav Cukrov podnio ostavku na mjesto člana Upravnog vijeća. Povučen je prijedlog Zaključka o ukidanju statusa javnog dobra na dijelu ulice Perković Selo u Perkoviću.