Održana 23. sjednica gradskog vijeća

08.06.2016

Održana 23. sjednica gradskog vijeća

Danas je održana 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika na kojoj je raspravljano po predloženom Dnevnom redu od 40 točaka.
 
Uoči rasprave po točkama, odražen je “aktualni sat”, odnosno postavljana su vijećnička pitanja.Donesene su sljedeće odluke prema dnevnom redu:

1.Izvješće Mandatne komisije
2.Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)
3.Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata za 2015. godinu (preuzmi PDF)
4.Prijedlog izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini (preuzmi PDF)
5.Prijedlog izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika u 2015. godini (preuzmi PDF)
6.Prijedlog odluke o izvršenju programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)
7.Prijedlog  izvješća o realizaciji programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi i znanosti  Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)
8.Prijedlog izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu (preuzmi PDF)
9.Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Smričnjak (preuzmi PDF)
10.Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambene zone Bioci – Sv. Mara (preuzmi PDF)
11.Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Ulaz u NP Krka, oznake UT11 (preuzmi PDF)
12.Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Šibenika za razdoblje 2017.-2019. godine (preuzmi PDF), (privitak)
13.Prijedlog odluke o izmjeni  Plana mreže predškolskih ustanova na području grada Šibenika (preuzmi PDF)
14.Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)
15.Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)
16.Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)
17.Prijedlog odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju grada Šibenika za 2016. godinu (preuzmi PDF)
18.Prijedlog odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Šibenska maslina (preuzmi PDF)
19.Prijedlog  odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Smilje (preuzmi PDF)
20.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (preuzmi PDF)
21.Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove u kulturi Tvrđava kulture Šibenik (preuzmi PDF)
22.Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalnih poslova komunalne djelatnosti malog plakatiranja (javno oglašavanje) na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)
23.Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o visini spomeničke rente na području Grada Šibenika (preuzmi PDF)
24.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Šibenika na području Gospodarske zone Podi Šibenik (preuzmi PDF)
25.Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju gradskih parkirališta (preuzmi PDF)
26.Prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Grada Šibenika (preuzmi PDF), (privitak 1), (privitak 2), (privitak 3)
27.Prijedlog odluke o ustupanju prava građenja Gradskom parkingu d.o.o. Šibenik (preuzmi PDF)(privitak 1)
28.Prijedlog odluke o imenovanju ulice na području Mjesnog odbora Grebaštica Donja (preuzmi PDF)
29.Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)
30.Izvješće o radu s financijskim izvješćem Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“  za 2015. godinu (preuzmi PDF)
31.Izvješće o radu s financijskim izvješćem Gradske knjižnice „Juraj Šižgorić“ Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF)
32.Izvješće o radu s financijskim izvješćem Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku za 2015. godinu (preuzmi PDF)
33.Izvješće o radu s financijskim izvješćem Muzeja Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)
34.Izvješće o radu s financijskim izvješćem Centra za pružanje usluga u zajednici Grada Šibenika za 2015. godinu (preuzmi PDF)
35.Izvješće o radu i ostvarenom programu s financijskim izvješćem Galerije sv. Krševana Šibenik za 2015. godinu (preuzmi PDF)
36.
Prijedlog zaključka o ukidanju statusa javnog dobra:
a)
na čest. br. 5984/2 K.O. Šibenik (preuzmi PDF)
b)na čest.br. 1689/12 K.O. Slivno (preuzmi PDF)
37.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna grada Šibenika:
a)za mjesec ožujak 2016. godine (preuzmi PDF)
b)za mjesec travanj 2016. godine (preuzmi PDF)
38. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu Hrvatskog centra koralja Zlarin u naselju Zlarin (preuzmi PDF)
39. Prijedlog odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na projektu Šetnica sv. Mihovila -Raslina u naselju Raslina (preuzmi PDF)
40. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Tvrđava kulture Šibenik (preuzmi PDF)