Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

13.03.2018

Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

U Gradskoj vijećnici danas je održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika.

 

U nazočnosti 24 vijećnika jednoglasno je usvojen Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada  Šibenika. Ovim prijedlogom Gradsko vijeće usklađuje Statut Grada Šibenika sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi.

 

Vijećnici su usvojili i  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statutarne odluke o izboru članova vijeća  gradskih četvrti i mjesnih odbora na području Grada Šibenika.

 

Primljeno je na znanje Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2017. godine.

 

Također vijećnici su usvojili i Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja javnih površina (osim zelenih) na području Grada Šibenika na temelju ugovora te Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti nabave, popravak i postavljanje horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na području Grada Šibenika na temelju ugovora.

 

Usvojen je i  Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta  na području Grada Šibenika na temelju ugovora.

 

Većinom glasova prihvaćen je i Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na:  čest. zem. 2805 K.O. Šibenik te čest .zem. 2535/7 K.O. Jadrtovac

 

U nastavku sjednice usvojen je Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Šibenika za 2018. godinu te Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Šibenika za 2018. godinu.


Vijećnici su prihvatili i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika.

Usvojeno je Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove „Športski objekti Šibenik“, a na čelo navedene ustanove na vrijeme od četiri godine ponovno je imenovan Andrija Španja.

 

Gradski vijećnici prihvatili su i prijedloge o razrješenju članstva Hrvoja Zekanovića u Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Šibenika, Odbor za plan, financije i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Šibenika te Odbor za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Šibenika te je u navedene odbore za člana imenovan Nenad Samaržija.  

 

Usvojen je Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornog plana, odnosno njegovih izmjena i dopuna.

 

U nastavku sjednice vijećnici su usvojili i Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama statuta Hrvatskog narodnog kazališta u Šibeniku te Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec prosinac 2017. godine.

 

Većinom glasova prisutnih vijećnika usvojen je i Prijedlog Odluke o neposrednoj prodaji zemljišta trgovačkom društvu „Bikarac“ d.o.o Šibenik te Prijedlog Odluke o donošenju  Izmjena i dopuna IV. (ciljanih) urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Podi.


Uoči rasprave po točkama dnevnog reda, održan je tzv. aktualni sat u sklopu kojeg su vijećnici gradonačelniku i njegovim zamjenicima postavljali pitanja.