Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Bikarac d.o.o. Šibenik


  www.bikarac.hr
Bikarac d.o.o. Šibenik

 

  OPIS PODUZEĆA / USTANOVE

Namjena CGO „Bikarac“ je prihvat, obrada i odlaganje neiskoristivog dijela neopasnog komunalnog otpada i otpada sličnog komunalnom.

Namjena građevine MBO postrojenja je mehaničko-biološka obrada komunalnog otpada s primarnim ciljem proizvodnje biostabiliziranog materijala pogodnog za konačno odlaganje.

Osim proizvodnje biostabilizirane frakcije iz otpada se izdvajaju reciklabilni materijali (metali, staklo, papir, plastika) i kruto gorivo (SRF).

Time se ispunjavaju glavni kriteriji zbrinjavanja komunalnog otpada kako je to propisano Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13):

 • smanjenje ukupne količine otpada koji se odlaže na odlagališta,
 • smanjenje štetnih sastojaka odloženog otpada i osobito sadržaja u njemu biorazgradivih komponenti,
 • iskorištavanje korisnih sastojaka otpada uključivo i njegovu energetsku vrijednost.
   

MBO postrojenje Bikarac se sastoji dvije cjeline:

 • Mehaničko biološka obrada mješovitog komunalnog, i prethodno izdvojenog otpada (reciklabilnog otpada)
 • Bio-kompostana za prethodno izdvojeni biorazgradivi otpad
   

Prateći sadržaji postrojenja mehaničko-biološke obrade otpada su:

 • hala mehaničke obrade u kojoj su smještene prostorije :
 • prostorija sa elektroinstalacijama
 • sanitarni čvor
 • šprinkler stanica
 • hala za biološku obradu otpada
 • prostor za privremeno skladištenje materijala sličnog kompostu (CLO) a prije odvoza na  odlagalište komunalnog otpada
 • hala za skladištenje gorivog dijela otpada (SRF)
   

Prateći sadržaji u sklopu biokompostane za obrade prethodno izdvojenog bio otpada su:

 • hala za predtretman (usitnjavanje i miješanje) prethodno izdvojenog biootpadahale biološke obrade sa pakirnicom komposta;
 • plato za privremeno skladištenje komposta, a prije otpreme istog kao komercijalnog proizvoda;
 • biofilter za obradu otpadnih plinova iz biološke sekcije MBO postrojenja
 • spremnik procijedih voda (2 kom.)
   

Prateći sadržaji upravne zgrade:

 • U sklopu upravne zgrade nalaziti će se uredi za rukovodeće osoblje, sanitarni čvorovi i garderoba zaposlenika u CGO-u, kuhinja i menza, laboratorij te sala za sastanke.
 • U sklopu reciklažnog dvorišta nalaze se prostori za prihvat i privremeno skladištenje iskoristivih komponenti komunalnog otpada te glomaznog otpada. Također izgraditi će se dva objekta, jedan sa prešom za prešanje prethodno izdvojenih reciklabilnih materijala (papir, plastika..) te drugi za obradu glomaznog otpada s šrederom za usitnjavanje otpadnog drveta koje će poslužiti kao strukturni materijal pri kompostiranju organske frakcije iz miješanog komunalnog otpada.
 • MBO postrojenje je dimenzionirano za obradu komunalnog otpada do 50.000 t/god, odnosno 170 t/dan za rad u jednoj smjeni. Za vrijeme turističke sezone količine komunalnog otpada se povećavaju na 215 - 240 t/dan i iste će se obraditi kroz produženi smjenski rad.
  PREGLED DOKUMENATA
  KONTAKT INFORMACIJE:
  Stjepana Radića 100, 22000 Šibenik
  +385 22 338 363
  +385 22 662 992
  OIB: 68212264037
  IBAN: HR3724110061120009630 / HR8624020061100719948