Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Fond imena iz kojeg se imenuju ulice i trgovi na području Grada Šibenika

Sukladno Zakonu o naseljima („Narodne novine“ broj  39/22) ime naselja, ulice i trga određuje odlukom Gradsko vijeće Grada Šibenika po prethodno pribavljenom mišljenju vijeća Gradske četvrti ili Mjesnog odbora,  koji se nalazi na području na kojem se određuje ili mijenja ime naselja, ulice i trga.  Imena naselja, ulica i trgova moraju biti usklađena s prethodno pribavljenim mišljenjem Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za standardizaciju geografskim imena. 

Odlukom o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Grada  Šibenika („Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj  9/2017) - (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se načela, kriteriji i postupak za određivanje imena ulica i trgova na području Grada Šibenika. 

Ulicom i trgom  u smislu ove odluke smatra se javno-prometna površina unutar građevinskog područja naselja Grada Šibenika i to: cesta, avenija, aleja, park, perivoj, prolaz, prilaz, magistrala, šetalište, stube, obala, uvala, odvojak, put, poljana, gat, zavoj, vidikovac i drugo. Područje ulice i trga obuhvaća javno-prometnu površinu i pripadajuće katastarske čestice.

Ulica i trg moraju imati ime.       

Na području istog naselja Grada Šibenika ne mogu biti dvije ili više ulica, odnosno trgovi s istim imenom. Ulica odnosno trg može se nalaziti samo unutar područja naselja.

Ime ulice ili trga određuje Gradsko vijeće Grada Šibenika, na prijedlog Odbora za razvoj mjesne samouprave (u daljnjem tekstu: Odbor), uz prethodno pribavljeno mišljenje  gradske četvrti ili mjesnog odbora na čijem se području ulica ili trg nalazi.

Ulica i trg mogu imati ime po zemljopisnim i drugim pojmovima, datumima i nazivima vezanim za povijesne događaje, te po imenima osoba koje su dale značajan doprinos u povijesti Grada Šibenika te političkom, kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju Grada Šibenika i drugo.

Za područje Grada Šibenika vodi se jedinstven Fond imena koji predstavlja temelj za određivanje imena ulica i trgova.

Fond imena osniva i vodi Odbor.

Fond imena objavljuje se na internetskim stranicama Grada Šibenika.

Pisane prijedloge za uvrštenje pojmova, datuma odnosno imena osoba u Fond imena Odboru mogu podnositi:

  • vijećnici Gradskog vijeća,
  • radna tijela Gradskog vijeća,
  • gradonačelnik,
  • vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora
  • savjet mladih,
  • vijeća nacionalnih manjina,
  • političke stranke,
  • vjerske zajednice,
  • pravne osobe sa sjedištem u Gradu Šibeniku,
  • građani i udruge građana

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže zemljopisni pojam, potrebno je obrazložiti njegovu dosadašnju lokaciju u prostoru i etimologijsko značenje pojma vodeći računa o narječju.

Ako se za ime ulice odnosno trga predlaže ime osobe, potrebno je priložiti životopis koji mora sadržavati osnovne podatke o osobi i značaju njenog doprinosa zbog kojeg se podnosi prijedlog.

Kada prijedlog daju građani, prijedlog je pravovaljan ako se sakupi 5 % potpisa birača s područja gradske četvrti ili mjesnog odbora za koje područje se podnosi prijedlog. Podnositelji prijedloga obvezni su uz potpise dostaviti i kontakt osobu/osobe koja ih predstavlja, sa sljedećim podacima: ime i prezime, broj telefona i/ili broj mobitela.

Na temelju prijedloga kao i na temelju vlastite inicijative, u Fond imena Odbor može uvrstiti pojmove, datume odnosno imena osoba za koje Odbor ocijeni da su valjano obrazloženi i argumentirani te za koje je dostavljeno dovoljno podataka temeljem kojih se mogu uvrstiti u Fond imena.

Razmatrajući prijedlog Odbor ocjenjuje kvalitetu predloženog rješenja i njegovu sadržajnost.
Kvaliteta predloženog rješenja prilikom predlaganja imena osobe očituje se u njezinom liku i djelu i racionalnoj i suvremenoj spoznaji tog djela te njegovog posrednog i neposrednog utjecaja na prošlost, sadašnjost i budućnost građana i Grada Šibenika.

Sadržajnost prijedloga očituje se u uvažavanju razmjene zastupljenosti povijesnih razdoblja posebno na prostoru Republike Hrvatske, uvažavanju značaja Domovinskog rata, kao i poznatih osoba koje su u Šibeniku bile uvažavane i koje su uvažavale Šibenik i njegove građane.

Popis iz FONDA IMENA - stanje na dan 20. listopada 2022.

Ime Opis Predlagač Godina upisa u fond
Raslinska ulica Od 50 -ih godina prošlog stoljeća do 1992. g. u Gradskoj četvrti Stari Grad (predio Dolac) postojala je Raslinska ulica Odbor za razvoj mjesne samouprave 2022.
Trg ili ulica Dr. Marko Veselica Hrvatski ekonomist, političar, vizionar i domoljub Hrvatski narodni preporod 2020.
Ulica, trg ili park 1.A. satnije 113. brigade ZNG-a Prva osnovana postrojba na nivou tadašnje Općine Šibenik 1.A. satnija, ZNG 2019.
Nikola Firentinac Renesansni kipar i arhitekt Stipica Protega 2022.
Vjekoslav Balin Hrvatski domoljub i mučenik Udruga političkih zatvorenika Šibensko-kninske županije 2010./ 2018.
Roko Dobra Pisac soneta Mjesni odbor Žirje 2017.
Ivan Vitić Arhitekt Soba / Društvo arhitekata Šibenik 2017.
Arsen Dedić Jedan od najvećih hrvatskih pjesnika, šansonjera i skladatelja Šibenska narodna glazba 2015.
Petar Guberina Znanstvenik i akademik Mladen Lovrić 2015.
Slavonski brod Grad datira iz doba Rimljana, važna uloga u Domovinskom ratu, poznat po brojnim književnicima, likovnim i glazbenim umjetnicima Dječje Gradsko vijeće grada Slavonskog Broda 2011.
Ivo Karađole Humani liječnik Branko Hrvoj 2011.
vlč. Ivan Burik Mučenik i žrtva Domovinskog rata Udruga dr. Ante Starčević 2010.
  PREGLED DOKUMENATA