Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Djelokrug, Statut Grada i Poslovnik Gradskog vijeća

Statutom se uređuju se obilježja Grada Šibenika (u daljem tekstu: Grad), javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u područjima iz samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada.

Gradsko vijeće kao predstavničko tijelo donosi odluke i akte u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave, i to većinom glasova svojih članova. Njegov je rad propisan Poslovnikom.

  PREGLED DOKUMENATA