Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Najčešća pitanja i odgovori

KOLIKO U GRADU ŠIBENIKU IZNOSI NAKNADA RODITELJIMA ZA NOVOROĐENO DIJETE?

Pravo na pomoć ostvaruje se u novčanom iznosu i to:
- za prvorođeno dijete u visini od 199,08 EUR - jednokratno
- za drugorođeno dijete u visini od 265,45 EUR - jednokratno
- za trećerođeno i svako daljnje dijete u visini od 3.716,23 EUR koje će biti isplaćene u jednakim godišnjim obrocima tijekom 7 kalendarskih godina, jednom godišnje u mjesecu rođenja djeteta, isključivo podnošenjem zahtjeva roditelja za svaku godinu.
 

TKO MOŽE OSTVARITI POMOĆ ZA NOVOROĐENO DIJETE?

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj:
- za dijete rođeno nakon 1. siječnja  2016. godine;
- koji je državljanin RH s neprekidno prijavljenim prebivalištem u gradu Šibeniku od najmanje godinu dana neposredno prije rođenja tog djeteta te dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti;
- ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u gradu Šibeniku ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u gradu Šibeniku, u vrijeme podnošenja zahtjeva te dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.
 

KOJIM JOŠ PRONATALITETNIM MJERAMA, OSIM NAKNADE ZA BEBE, POMAŽETE/STIMULIRATE OBITELJI I POTIČETE POZITIVNE DEMOGRAFSKE TRENDOVE U GRADU?

Grad Šibenik je osnivač dvije predškolske ustanove DV Šibenska maslina i DV Smilje te sufinancira boravak djece u pet predškolskih ustanova drugih osnivača. Sudjelovanje roditelja u cijeni programa predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Šibeniku je među najnižima u RH, odnosno za 10-satni redovni vrtićki i jaslički program iznosi 90 EUR. Isto tako, mjesečno sudjelovanje roditelja/skrbnika - korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Šibenika u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića umanjuje se kako slijedi:

 • roditelju/skrbniku - korisniku usluga Dječjeg vrtića iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za drugo dijete za 30 %, za treće dijete za 60 %, a za četvrto i svako sljedeće dijete za 100 %, pod uvjetom da su djeca upisana u Dječji vrtić i da su članovi istog kućanstva;
 • roditelju - korisniku usluga koji koristi prava iz socijalne skrbi, sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Šibenika kojom se uređuje socijalna skrb
 • za dane kada je dijete odsutno iz Dječjeg vrtića zbog bolesti u neprekidnom trajanju od minimalno 5 dana, o čemu roditelj/skrbnik – korisnik usluga dostavlja liječničku potvrdu, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 20 %;
 • za dane kada je dijete odsutno iz Dječjeg vrtića zbog sudjelovanja u višednevnom programu odgoja i obrazovanja izvan Dječjeg vrtića, kojeg provodi i dodatno naplaćuje Dječji vrtić, iznos dnevnog sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50 %;
 • za dane kada je dijete odsutno iz Dječjeg vrtića iz privatnih razloga, u trajanju od najmanje mjesec dana u kontinuitetu, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića smanjuje se za 50 %;
 • u slučajevima nastupa posebnih okolnosti, koje podrazumijevaju događaj ili određeno  stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, znatno narušava okoliš, gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu, zbog čega DV Šibenska maslina nije u mogućnosti pružati usluge smještaja djece, roditelji će se osloboditi od naplate sudjelovanja u cijeni programa, pri čemu se iznos oslobođenja utvrđuje se na način da se sudjelovanje roditelja u cijeni programa umanjuje srazmjerno broju dana trajanja nemogućnosti korištenja usluga Dječjeg vrtića Šibenska maslina,
 • u slučaju kada tijekom mjeseca dijete ostvari upis u Dječji vrtić ili kada se dijete ispiše iz Dječjeg vrtića, sudjelovanje roditelja - korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, obračunat će se po danima prisutnosti djeteta.
 • roditelju/skrbniku – korisniku usluga Dječjeg vrtića umanjuje se iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića za 35 % u slučajevima kada dijete ima kroničnu bolest zbog koje ne može koristiti uslugu prehrane u Dječjem vrtiću, a koja je utvrđena nalazom i mišljenjem prvostupanjskog tijela vještačenja.

 

KOJA SLUŽBENA VOZILA KORISTE GRADONAČELNIK I ZAMJENIK GRADONAČELNIKA? KOLIKO SU STARA?

Grad Šibenik ima službeno vozilo Škoda Superb iz 2018. godine koji vozi isključivo službeni vozač. Gradonačelnik i njegov zamjenik imaju na raspolaganju vozila marke Volkswagen: gradonačelnik Golf 7 iz 2017. godine, a zamjenik gradonačelnika Golf 5 iz 2007. godine. Ni za jedno vozilo Grad Šibenik nema leasinga niti kredita.

 

KAKO MOGU OSTVARITI POMOĆ ZA NAKNADU ZA OGRJEV?

Od veljače 2022. godine naknada za ogrjev više ne postoji kao zasebno pravo. Umjesto toga, svi korisnici zajamčene minimalne naknade s prebivanjem na području Grada Šibenika imaju pravo na NAKNADU ZA TROŠKOVE STANOVANJA. Za ostvarenje navedenog prava nadležan je Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Šibenika, Ulica Petra Grubišića 3, soba 4.

 

KAKO SE MOŽE OSTVARITI NAJAM U GRADSKIM STANOVIMA?

Grad Šibenik svaki raspoloživi stan dodjeljuje u najam svojim građanima po kriteriju socijalnog statusa. Ni jedan stan se ne daje u najam bez prethodne konzultacije sa Centrom za socijalnu skrb Šibenik koji daje preporuku koji je od njegovih korisnika bez osiguranog stanovanja u najvećoj socijalnoj ugrozi.
 

ŠTO JE KOMUNALNA NAKNADA, A ŠTO KOMUNALNI DOPRINOS?

Komunalna naknada je novčani iznos koji obveznici uplaćuju u proračun Grada Šibenika. Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog ili garažnog prostora, neizgrađenog građevnog zemljišta i građevnog zemljišta koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti. Tim novcem Grad Šibenik financira obavljanje djelatnosti kao što su odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće i javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, groblja i krematorija, javna rasvjeta. Visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine i vrsti nekretnine, a obračunava se po m2 površine.

Komunalni doprinos je novčani iznos koji obveznici uplaćuju u proračun Grada Šibenika. Komunalni doprinos plaćaju vlasnici građevne čestice na kojoj se gradi građevina, odnosno investitori. Taj novac Grad Šibenik koristi za građenje i korištenje objekata komunalne infrastrukture (za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu).Visina komunalnog doprinosa obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m3 građevine.
 

KOJE SU OBVEZE VLASNIKA KUĆNIH LJUBIMACA NA JAVNIM POVRŠINAMA?

Držatelj psa kada ga izvodi na javnu površinu dužan je sa sobom nositi pribor (lopatica, metlica i PVC vrećica) i odmah očistiti javnu i drugu površinu koju pas zagadi. Po ulicama i drugim javnim površinama držatelj je psa dužan voditi na uzici, a opasne i moguće opasne pse na uzici i s brnjicom na glavi. Držanje i nabava opasnih i moguće opasnih pasa regulirano je Pravilnikom o opasnim psima.

Zabranjeno je voditi psa po uređenim, javnim površinama (perivojima, parkovima, cvjetnjacima, dječjim igralištima i sl.). Zabranjeno je kupanje pasa na plažama i drugim mjestima gdje se kupaju ljudi.

Napuštene i izgubljene pse hvata fizička ili pravna osoba s kojom Grad Šibenik zaključi ugovor o obavljanju tih poslova. S napuštenim i izgubljenim životinjama fizička ili pravna osoba s kojom Grad Šibenik zaključi ugovor je dužna postupati prema odredbama Zakona o zaštiti životinja. Držatelj psa koji psa više ne želi držati, ako nema druge osobe koja ga je voljna preuzeti od držatelja i držati na propisani način, dužna je psa predati u sklonište za životinje. Ova Odluka se ne primjenjuje na pse koje drže odgovarajuća državna tijela Republike Hrvatske.
 

KAKO JE PROPISANO RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U GRADU ŠIBENIKU?

Odlukom o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Šibenika propisuje se rad ugostiteljskih objekata.

Za rad ugostiteljskih objekata iz skupine „Restorani“, „Barovi“ i „Objekti jednostavnih usluga“ radno vrijeme se određuje kao ljetno i zimsko radno vrijeme. Ljetno radno vrijeme se računa od 01. travnja do zaključno 31. listopada, a zimsko radno vrijeme od 1. studenoga do zaključno 31. ožujka.

Ugostiteljski objekti iz skupina „Restorani“ i „Barovi“ mogu svakog dana raditi
- u ljetnom radnom vremenu od 06.00 do 01.00 a petkom i subotom do 02.00 sata
- i zimskom radnom vremenu od 06.00 do 24.00, a petkom i subotom do 02.00 sata

Ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“ i ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“
koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Barovi“ koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima mogu raditi od 21.00 do 06.00 sati, i to samo u zatvorenim prostorima. Ugostiteljski objekti bez obzira na propisano radno vrijeme ne smiju na otvorenom prostoru organizirati vođenje i puštanje glazbe uživo nakon 24.00 sata.

Ugostiteljski objekti koji imaju radno vrijeme nakon 02.00 sata dužni su osigurati tjelesnu i tehničku zaštitu, kao i onemogućiti iznošenje pića i napitaka izvan zatvorenih prostora ugostiteljskog objekta. Gradonačelnik Grada Šibenika može pojedinom ugostiteljskom objektu rješenjem odrediti najduže za 2 sata raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, u trajanju od tri do šest mjeseci i to zbog nepodržavanja propisanog radnog vremena, zbog remećenja javnog reda i mira u ugostiteljskom objektu odnosno njegovoj neposrednoj blizini, ako je utvrđeno prekoračenje najviše dopuštene razine buke, kao i da je od strane nadležnog gospodarskog inspektora doneseno rješenje o zabrani pružanja ugostiteljskih usluga.

Gradonačelnik može odrediti drugačije radno vrijeme od propisanoga radi održavanja prigodnih proslava (npr. dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava, raznih prigodnih manifestacija i domjenaka te sličnih događanja) Takav zahtjev ugostitelj podnosi najkasnije 7 dana prije održavanja proslave.

Ugostiteljski objekti iz skupine „Objekti jednostavnih usluga“ mogu raditi u ljetnom radnom vremenu od 06.00 do 01.00 sat, a petkom i subotom do 02.00 sata i u zimskom radnom vremenu od 06.00 do 24.00, a petkom i subotom do 02.00 sata.

 

IMAJU LI UMIROVLJENICI PRAVO NA SUBVENCIJU JAVNOG PRIJEVOZA, KAKVU I POD KOJIM UVJETIMA?

Pravo na  subvencioniranu mjesečnu pretplatnu kartu u iznosu od 1 EUR ostvaruju:

 • umirovljenici (stariji od 65.g.) s mirovinom manjom od 385,47 EUR;
 • osobe bez primanja, starije od 65 godina koje nisu nikad bile u radnom odnosu pa nisu ostvarile pravo na mirovinu;
 • primatelji nacionalne naknade za starije osobe;
 • radno nesposobne osobe s primanjima  manjim od 385,47 EUR;
 • roditelji i udovice poginulih branitelja iz Domovinskog rata;
 • osobe s utvrđenim 100% invaliditetom;
 • pratnja osobe s utvrđenim 100% invaliditetom;
 • osobe koje ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu;
 • pravo na subvencioniranu mjesečnu pretplatnu karu u iznosu od 5 EUR
 • ostvaruju osnovnoškolci;
 • srednjoškolci i studenti ostvaruju pravo na mjesečnu pretplatnu kartu u iznosu od 10 EUR.

Svi umirovljenici s administrativnog područja Grada Šibenika, čija je mjesečna mirovina veća od 385,47 EUR plaćaju mjesečnu pretplatnu kartu u iznosu od 10 EUR za sve tri zone.

 

IMAJU LI UMIROVLJENICI POPUSTE NA KULTURNA DOGAĐANJA U GRADU, KINO, KAZALIŠTE, ČLANARINA U KNJIŽNICI…?

Gradske javne ustanove izlaze u susret umirovljenicima i to:

Hrvatsko narodno kazalište umirovljenicima nudi 20 % popusta na sve predstave i koncerte;

Muzej grada Šibenika prilagodio je cijenu ulaska u Stalni postav za umirovljenike koja iznosi 1,33 EUR. Besplatan je ulaz za posjet svim povremenim izložbama. Za Dan muzeja i Noć muzeja ulaz u muzej je besplatan za sve posjetitelje. U Stalnom postavu u crkvi sv. Grgura "Djelo Jurja Dalmatinca izvan Šibenika" ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

Gradska knjižnica Juraj Šižgorić Šibenik umirovljenicima nudi 50 % popusta na godišnju članarinu kao i besplatne tečajeve informatičkog opismenjavanja.

 

JE LI GRAD ŠIBENIK ZABRANIO KONZUMIRANJE ALKOHOLA NA JAVNIM POVRŠINAMA?

Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Šibenika“ br. 6/20, 8/21) popisana je zabrana konzumiranja alkoholnih pića na javnim površinama, a koje nisu u zakupu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Istom Odlukom propisana je novčana kazna u točno utvrđenom iznosu od 66,37 EUR (500,00 kn) za fizičku osobu, počinitelja prekršaja, koji postupa suprotno zabrani.