Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

Održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika

 

 

U Kući umjetnosti Arsen danas je održana 12. sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika na kojoj je usvojen polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2022. godinu te Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Odluke o preraspodjeli sredstava između proračunskih stavaka za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2022. godine. Gradski vijećnici suglasili su se i sa Prijedlogom  II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Šibenika za 2022. sa projekcijom za  2023.  i 2024. godinu. 

Prijedlog odluke o II. Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2022. godinu potaknut je  stupanjem na snagu novog Zakona o proračunu, odnosno Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojeg je donio ministar financija. S novom zakonskom regulativom usklađene su  pojedine odredbe koje se odnose na zaduživanje Grada Šibenika te davanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada te proračunskim korisnicima – ustanovama čiji je Grad osnivač.

Tako su za ovu godinu usvojeni prijedlozi izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za osnovne škole Grada Šibenika,  Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika,  Odluke o II. izmjeni Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika,  Odluke o II. izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i  obrazovanju Grada Šibenika,  Odluke o izmjeni i dopuni Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika, Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u sportu Grada   Šibenika,  Odluke o Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika te Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva grada Šibenika.

Na sjednici Gradskog vijeća većinom glasova usvojen je i Prijedlog Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu. Obrazlažući  Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Šibenika za 2023. godinu, Slobodan Tolić, pročelnik gradskog Upravnog odjela za financije Grada Šibenika istaknuo je kako je Proračun za 2023. godinu uravnotežen na iznos od oko 60,6 milijuna eura te sadržava 80-ak kapitalnih projekata koji su u različitoj fazi realizacije.

Usporedo sa Proračunom, nakon rasprave, usvojen je i niz podtočaka - prijedloga (proračunskih) programa za 2023. godinu i to Programa gradnje komunalne infrastrukture  na području Grada Šibenika, Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Šibenika,  Programa zdravstvene zaštite i pomoći socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama Grada Šibenika, Programa javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi i znanosti Grada Šibenika,  Programa javnih potreba u sportu Grada Šibenika, Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Šibenika i Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Grada Šibenika.

U nastavku sjednice usvojena je Odluka o gospodarenju gradskom imovinom,  izmijenjena Odluka o uvjetima i postupku raspolaganja nekretninama na području Gospodarske zone Podi Šibenik, izmijenjena  Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te je  dopunjena Odluka o nerazvrstanim cestama – Popis cesta, ulica i trgova Grada Šibenika. Odlukom vijećnika   ukinut je status javnog dobra na dijelu čest.br.848/63  K. O. Šibenik, a usvojeni su i prijedlozi Odluka  o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – komunalne infrastrukture,  kao i o davanju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na korištenje trgovačkom društvu „Zeleni grad Šibenik“ d.o.o. Šibenik. Podržan je i  Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika,  Prijedlog Odluke o određivanju plaće i drugih prava gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,  Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječje vrtiće Grada Šibenika,  Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Šibenska maslina, Prijedlog Odluke o mjerilima za naplatu usluga DV Smilje,  Prijedlog Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika,  Dio Provedbenog urbanističkog plana stambenog naselja Meterize – Šibenik stavljen je, odlukom gradskih vijećnika, izvan snage s obzirom na dugo vremensko razdoblje od donošenja Plana (1986. godine) i činjenicu da je većina prostora izgrađena i komunalno opremljena te da preostali neizgrađeni prostor u sjeveroistočnom dijelu grada traži nova, suvremenija rješenja.

Podržan je, nadalje, Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Šibenik u 2023. godini kao i Prijedlog Rješenja  o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja u kojega su imenovani Tihomir Paškov, Ivica Pirija, Ivan Živković, Martina Rak i Gordana Ivić. Usvojena su, također, Godišnja izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za 2021./2022. pedagošku godinu dviju gradskih predškolskih ustanova - Dječjeg vrtića Šibenska maslina i Dječjeg vrtića „Smilje“.

Većinom glasova usvojeni su i prijedlozi Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Smilje,  Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Smilje te

Prijedloga Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Šibenska maslina, Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Programa rada Savjeta mladih Grada Šibenika s financijskim planom za 2023. godinu i  Prijedloga Zaključka o primanju na znanje Izvješća o stanju u prostoru Grada Šibenika za razdoblje 2017. - 2021. godine.

Gradski vijećnici su primili na znanje i četiri izvješća i to  o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec  travanj  2022. godine,   o korištenju sredstava tekuće pričuve Proračuna Grada Šibenika za mjesec  kolovoz 2022. godine, o danoj suglasnosti  za zaduženje trgovačkom društvu Zeleni grad Šibenik d.o.o. te o danoj suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu Čempresi d.o.o., Šibenik.

Dnevni red Sjednice dopunjen je, uz suglasnost vijećnika, sa pet točaka dnevnog reda pa su, tako, usvojeni prijedlozi Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Šibenika za 2023. godinu,  Odluke o korištenju i naknadama za korištenje javnih gradskih površina, Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Šibenika označenih kao čest.br. 5944/5 K.O. Šibenik i čest.br. 962/5 K.O. Šibenik neposrednom pogodbom,  Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje putem financijskog leasinga trgovačkom društvu Zeleni grad Šibenik d.o.o. te  Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Šibenika.

Po već uobičajenoj zakonskoj praksi, i ova je sjednica Gradskog vijeća Grada Šibenika započela Aktualnim satom za trajanja kojega su vijećnici postavljali pitanja gradonačelniku Željku Buriću, njegovom zamjeniku Danijelu Mileti, kao i pročelnicima gradskih upravnih odjela.

  Objavljeno: 19.12.2022, 14:14h