Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Kulturno vijeće Grada Šibenika

Kulturno vijeće Grada Šibenika

 

Kulturno vijeće Grada Šibenika:

  •  predla­že ci­ljeve kulturne politike i mjera za ­njezino provođe­nje, a posebice predlaže programe javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju u proračunu Grada Šibenika
  • omogućava utjecaj kulturnih djelatnika i umjetnika na donoše­nje odluka važnih za kulturu i umjetnost
  • pruža pomoć pročelniku upravnog odjela grada nadležnog za kulturu pri provedbi programa javnih potreba u kulturi i njihovom financiranju
  • suodlučuje u utvrđivanju kulturne politike, u koju svrhu daje stručne podloge i mišljenja upravnom odjelu nadležnom za kulturu
  • na zahtjev Gradskog vijeća, Gradonačelnika te upravnog odjela grada nadležnog za kulturu, raspravlja o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daje pisana mišljenja navedenim tijelima
  • razmatra mjere za poticanje i promicanje profesionalnog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u kulturi i umjetnosti te predlaže mjere za njihovo unaprjeđenje
  • obavlja i druge poslove predviđene zakonom
Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Šibenika („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 1/05 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“ broj 9/09 i 2/18)

Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, NN 44/09, NN 68/13).

  PREGLED DOKUMENATA