Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Urbani eskalator Dolac - sv. Mihovil

Urbani eskalator Dolac - sv. Mihovil

 

  OPIS PROJEKTA

U sklopu sagledavanja urbane rekvalifikacije sveukupnog područja Dolac, koja je bila predmetom posebne prostorno-programske studije koju je Grad Šibenik naručio od poduzeća MARINAPROJEKT d.o.o. Zadar, pješačka propusnost i dostupnost kroz gusto tkivo šibenskog podgrađa pokazala se presudnim čimbenikom za početak njegove revitalizacije.

Prometna izoliranost, komunikacijska nepropusnost i nedostupnost učinile su ovaj središnji dio grada marginalnim, suburbanim i podložnim nepoželjnim socijalnim manifestacijama urbanog života.

Rekvalifikacija urbanih vrijednosti Doca aktivnost je procesualnog karaktera. Naime, ad hoc mjerama teško se može proizvesti učinkovita promjena stanja, pa se oportunim rješenjem čini jedino poticanje reverzibilnog procesa.

Projekt urbanog eskalatora na osi Dolac - tvrđava sv. Mihovila može biti paradigma u pristupu stvaranja nove multivalentne mreže urbanih, poglavito pješačkih komunikacija u užem prostoru šibenskog Varoša, ali i u povezivanju markantnih urbanih i topografskih čvorišta u širem području grada.

Gradske pokretne skaline, smještene u šibenski karakteristični dvostruki bedem, samo su, dakle, nagovještaj razvitka selektivnih, oblika komuniciranja koje inicira spomenuta studija. Nadmorskim pješačkim pasarelama, pontonima, podiznim mostovima, dizalima, eskalatorima i žičarama, gradi se, u urbanom smislu, visoko individualizirana komunikacijska mreža čije je uporište u izražajnoj urbanoj i topografskoj morfologiji grada Šibenika.

Iako je takav sustav komunikacija motiviran prvenstveno otvaranjem revenzibilnih procesa revitalizacije, sanacije i rekvalifikacije povijesnog središta grada, a poglavito Varoša i Doca, nova mreža raznovrsnih prometala proizvesti će snažne učinke u urbanom i turističkom atraktiviranju grada.

Okomita propusnost i dostupnost humanizirati će život ljudi zarobljenih u izoliranim i teško pristupačnim kaletama s bezbrojnim skalinadama, nedostupnim protupožarnim i zdravstvenim, interventnim i drugim komunalnim službama, ali će istodobno otvoriti bezbroj novih turističkih urbanih itinerera i omogućiti nove uzbudljive poglede na grad, široku panoramu ušća Krke i arhipelaškog prostora grada Šibenika.

Realizacija projekta urbanog eskalatora Dolac - sv. Mihovil, označit će zasigurno početak novog života ove jedinstvene tvrđave i njezinu potpunu integraciju u kulturni i turistički život grada.

  PREGLED DOKUMENATA