Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap
SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

ITU - Integrirana teritorijalna ulaganja

 

  OPIS PROJEKTA

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je donijelo je Odluku kojom se grad Šibenik utvrđuje kao područje za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja i dobiva priliku za korištenje EU sredstava iz navedenog mehanizma u financijskom razdoblju 2021.- 2027. godine. 

Urbano područje Šibenik čine grad Šibenik, kao središte, grad Skradin i općina Bilice. Osnovni kriteriji za ulazak u obuhvat urbanog područja su udio dnevnih migracija zaposlenih u grad Šibenik od minimalno 30% te obveza postojanja prostornog kontinuiteta. Grad Skradin i općina Bilice udovoljavaju navedenim kriterijima i zajedno s gradom Šibenikom čine kontinuirano urbano područje. Predstavnička tijela Općine Bilice i Grada Skradina donijela su Odluku o prethodnoj suglasnosti za ulazak u sastav urbanog područja Šibenik. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potvrdilo je dostavljeni prijedlog obuhvata Urbanog područja Šibenik. Grad Šibenik započeo je s postupkom izrade Strategije razvoja urbanog područja Šibenik do 2027. godine (SRUP). Provedena je jednostavna nabava usluge izrade Strategije urbanog područja Šibenik. Ugovor je potpisan s odabranim ponuditeljem tvrtkom Urbanex d.o.o., na iznos od 167.900,00 kn + PDV. Kao prvi korak u postupku izrade SRUP-a Grad Šibenik prikupio i, izrađivaču strategije, dostavio podatke potrebne za cjelovitu analizu stanja, te je započeo s pripremama za održavanje tematskih participativnih radionica i aktivnosti kao dopunu analizi stanja konkretnim informacijama s terena i potvrđivanje zaključaka o postojećem stanju u prostoru.

SRUP Šibenik predstavlja temelj za provedbu projekata koji će se financirati putem ITU mehanizma, a izrada dokumenta odvijala se u 3 faze:

  • FAZA 1 - Izrada analize stanja, SWOT analize i nacrt vizije, definirane Urbanog područja Šibenik
  • FAZA 2 - Izrada strateškog okvira
  • FAZA 3 - Dostava cjelokupnog dokumenta.

Tijekom provedbe projekta osnovano je Partnersko vijeće urbanog područja Šibenik (32 člana) radi sudjelovanja u donošenju SRUP-a, utvrđivanja prioriteta razvoja, predlaganja strateških projekata važnih za razvoj cijelog urbanog područja te njihove provedbe i praćenja. Osnovano je i Koordinacijsko vijeće urbanog područja Šibenik kao tijelo zaduženo za koordinaciju izrade, izmjene i/ili dopune, donošenja, provedbe i praćenja provedbe SRUP-a. Članovi Koordinacijskog vijeća su gradonačelnici i načelnici jedinica lokalne samouprave iz urbanog područja Šibenik te njihovi zamjenici. Na temelju Mišljenja o potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) Upravnog odjela za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije za SRUP Šibenik potrebno je bilo i provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Provedbom postupka jednostavne nabave ugovorena je tvrtka Dvokut- ECRO d.o.o. U skladu sa Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027. ugovoren je i postupak ex ante vrednovanja SRUP-a Šibenik za koji je ugovoren stručnjak Josip Faričić, prof. dr. sc. Strategija je definirala razvojne prioritete: postturistički razvoj, plavi razvoj, zeleni razvoj, mobilni građani i postpandemijska revitalizacija. Dokumenti SRUP Šibenik i SPUO Strategije razvoja urbanog područja Šibenik upućeni su na javnu raspravu. Javno izlaganje dokumenata održano je u prosincu 2022. godine. Po okončanju postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Partnersko vijeće je donijelo odluku o davanju pozitivnog mišljenja na konačni nacrt SRUP-a Šibenik, nakon čega je pozitivno mišljenje dalo i Koordinacijsko vijeće.

Po završetku postupka strateške procjene utjecaja na okoliš, Upravni odjel za zaštitu okoliša, prostorno uređenje, gradnju i komunalne poslove Šibensko-kninske županije dostavilo je Gradu Šibeniku pozitivno mišljenje o provedenom postupku. Također je dostavljeno i završno izvješće ex ante vrednovanja od strane ugovorenog stručnjaka. Strategije razvoja ubranog područja Šibenik usvojena je na 17. sjednici Gradskog vijeća Grada Šibenika održanoj 14. prosinca 2023. godine.

Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Integriranog teritorijalno programa u financijskom razdoblju 2021.-2027. Gradu Šibeniku dodijeljena su bespovratna sredstva za projekt Izrada strategije razvija urbanog područja Šibenik (broj ugovora: IP 3.1.02.0006). Ugovor je potpisan u veljači 2024. godine između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u funkciji Upravljačkog tijela, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije, u funkciji Posredničkog tijela za provedbu operacija i Grada Šibenika kao Korisnika projekta. Troškovi prihvatljivi za financiranje u okviru projekta, a koji također predstavljaju i rezultate projekta su troškovi izrade Strategije razvoja urbanog područja Šibenik i strateške procjene utjecaja na okoliš kao i troškovi vanjske usluge provedbe ex ante vrednovanja Strategije.

Ukupna vrijednost projekta je 54.364,03 €, od čega su 46.209,42 € bespovratna sredstva Europske unije, odnosno 85%.

Cilj projekta je izrada Strategije razvoja urbanog područja Šibenik, kao preduvjet za sudjelovanje u ITU mehanizmu i financiranje projekata identificiranih kao ključne za ravnomjeran razvoj cijelog urbanog područja Šibenik.

USPOSTAVA URBANOG PODRUČJA ŠIBENIK

STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA ŠIBENIK

KOORDINACIJSKO VIJEĆE

1. Koordinacijsko vijeće (21.10.2021.)

2. Koordinacijsko vijeće (01.03.2022.)

3. Koordinacijsko vijeće (22.08.2022.)

4. Koordinacijsko vijeće (08.02.2023.)

5. Koordinacijsko vijeće (02.11.2023.)

PARTNERSKO VIJEĆE

1. Partnersko vijeće (07.12.2021.)

2. Partnersko vijeće (25.08.2022.)

3. Partnersko vijeće (10.02.2023.)

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

VANJSKO VREDNOVANJE STRATEGIJE RAZVOJA URBANOG PODRUČJA ŠIBENIK ZA RAZDOBLJE 2021.—2027.

1. Prethodno vrednovanje

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA I KOMUNIKACIJSKI AKCIJSKI PLAN