Službene stranice Grada Šibenika
A Podcrtaj linkove  
Grad Šibenik službene stranice

šibenik.hr

Idi na naslovnicu
Otvori sitemap
Zatvori sitemap

Gradska četvrt Baldekin I

Gradska četvrt Baldekin II - Škopinac

Gradska četvrt Baldekin III

Gradska četvrt Crnica

Gradska četvrt Građa

Gradska četvrt Jadrija

Gradska četvrt Mandalina

Gradska četvrt Meterize

Gradska četvrt Plišac

Gradska četvrt Ražine

Gradska četvrt Ražine Donje

Gradska četvrt Stari Grad

Gradska četvrt Šubićevac

Gradska četvrt Varoš

Gradska četvrt Vidici

Gradska četvrt Zablaće

Mjesni odbor Boraja

Mjesni odbor Brnjica

Mjesni odbor Brodarica

Mjesni odbor Danilo

Mjesni odbor Danilo Biranj

Mjesni odbor Danilo Kraljice

Mjesni odbor Donje Polje

Mjesni odbor Dubrava kod Šibenika

Mjesni odbor Goriš

Mjesni odbor Grebaštica Donja

Mjesni odbor Grebaštica Gornja

Mjesni odbor Jadrtovac

Mjesni odbor Kaprije

Mjesni odbor Konjevrate

Mjesni odbor Krapanj

Mjesni odbor Lepenica

Mjesni odbor Lozovac

Mjesni odbor Mravnica

Mjesni odbor Perković

Mjesni odbor Podine

Mjesni odbor Raslina

Mjesni odbor Sitno Donje

Mjesni odbor Slivno

Mjesni odbor Vrpolje

Mjesni odbor Vrsno

Mjesni odbor Žaborić

Mjesni odbor Zaton

Mjesni odbor Žirje

Mjesni odbor Zlarin

SLUŽBENE STRANICE
GRADA ŠIBENIKA

Odsjek za komunalno gospodarstvo

Poslovi Odsjeka:

1. Donošenje Rješenja:

 • o utvrđivanju obveze plaćanja komunalne naknade i  naknade za uređenje voda, te o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade,
 • o utvrđivanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa, te o utvrđivanju popusta i odgodi plaćanja komunalnog doprinosa,
 • o utvrđivanju obveze plaćanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.
 • o prisilnoj naplati komunalnog doprinosa i naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru,
 • o prigovorima i žalbama.

2. Izdavanje računa za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda.

3. Izrada godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom i davanje koncesijskih odobrenja.

4. Ugovaranje ( javna nabava ) obavljanja komunalnih djelatnosti:

 • održavanja javnih površina,
 • održavanja nerazvrstanih cesta,
 • održavanja javne rasvjete,
 • dezinsekcije i deratizacije javnih površina,
 • skupljanje i postupanje s neupisanim psima, te s napuštenim i izgubljenim životinjama, nabave,
 • popravka i postavljanja horizontalne i vertikalne prometne signalizacije,
 • javnog cestovnog prijevoza putnika , te
 • obavljanja dimnjačarskih poslova.

5. Izrada:

 • općih akata Odjela za komunalnu djelatnost (Zaključci, Odluke i Pravilnici),
 • godišnjeg Programa gradnje i održavanja komunalne infrastrukture, te Izvješća o ostvarenju istih,
 • ugovora o gradnji komunalne infrastrukture.

6. Poslovi Savjeta potrošača.

Važniji opći akti Odsjeka:

 • Odluka o komunalnoj naknadi ( „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/18, 1/19, 3/20, 2/21, 7/21 i 8/21).
 • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 7/21).
 • Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj  9/18, 1/19, 3/20 i 7/21).
 • Odluka o određivanju djelatnosti koje se smatraju komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 1/19, 9/19 i 6/21).
 • Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 1/19, 9/19 i 6/22).
 • Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 1/19).
 • Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju koncesije („Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 1/19 i 6/22).“

Obrasci Odsjeka za stranke:

 • Obrazac popusta za plaćanje komunalnog doprinosa
 • Obrazac za odgodu plaćanja komunalnog doprinosa
 • Obrazac za oslobađanje plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor korisnicima zajamčene minimalne naknade
 • Obrazac za zastaru duga komunalne naknade
 • Obrazac za zastaru duga naknade za uređenje voda
 • Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja na morskoj obali

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Odsjeka

 • Zakon o komunalnom gospodarstvu ( „Narodne novine“, broj 68/18, 110/18 i 32/20 ).
 • Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( „Narodne novine“, broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19).
 • Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16).
 • Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08,136/12 i 15/15).
 • Zakon o zaštiti potrošača („Narodne novine“, broj 41/14, 110/15 i 14/19).
 • Zakon o općem upravnom postupku( „Narodne novine“, broj 47/09).
 • Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17, 14/19 i 98/19).
 • Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom („Narodne novine“, broj 50/17, 84/19 i 14/20).
 • Zakon o koncesijama („Narodne novine“, broj 69/17).
 • Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“, broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 , 56/16 i 98/19).
 • Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).
 • Zakon o grobljima („Narodne novine“, broj 19/98, 50/12 i 89/17).
 • Zakon o pogrebničkoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 36/15 i 98/19).